دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۹۵ مطلب با موضوع «مقالات ترجمه شده رایگان :: مقالات ترجمه شده رایگان عمران، معماری و معدن» ثبت شده است

ژاکت فولادی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
             ستون‌های بتن مسلح اغلب برای افزایش ظرفیت، جهت تحمل بار اعمال‌شده نیاز به تقویت دارند. این تحقیق رفتار ستون‌های بتن مسلح تقویت‌شده توسط تکنیک ژاکت فولادی را بررسی می‌کند. سه متغیر در نظر گرفته شد؛ شکل سیستم تقویت‌کننده اصلی (با استفاده از نبشی، صفحات و مقاطع C)، اندازه و تعداد قیدهای افقی. رفتار و بار شکست ستون‌های تقویت‌شده به‌صورت آزمایشگاهی بر روی هفت نمونه شامل دو نمونه تقویت نشده و پنج نمونه تقویت‌شده موردبررسی قرار گرفت. یک مدل اجزاء محدود برای مطالعه رفتار این ستون‌ها طراحی شد. مدل با استفاده از نتایج آزمایشگاهی وریفای شد. این تحقیق نشان داد که طرح‌های تقویتی مختلف تأثیر عمده‌ای بر روی ظرفیت ستون‌دارند. اندازه قیدهای افقی زیادی بر بار شکست برای نمونه‌هایی تقویت‌شده با نبشی‌ها داشت، درحالی‌که تعداد قیدهای افقی برای نمونه‌هایی تقویت‌شده با ناودان‌های C بودند مؤثرتر بود. سپس با استفاده از برنامه اجزاء محدود ANSYS 12.0 [1] (F.E) رفتار آن‌ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و وریفای شد. نتایج آزمایش تطابق خوبی بین تست های آزمایشگاهی و مدل‌های اجزاء محدود نشان داد.

ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۴۷ ۰ نظر

آب شستگی پل (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            آسیب عمده پل در رودخانه در طول سیل رخ می دهد. آسیب به دلایل مختلف ایجاد می شود. دلیل اصلی آن وجود در بستر رودخانه در پایه های پل، یعنی اسکله و صیقلی شدن اباتمنت است. تجمع رسوب در پایه پل همراه با انسداد بزرگتر از پایه پل جدا شده می باشد. حضور بقایای آن باعث جابجایی بزرگتر و حذف رسوبات با توجه به عدم وجود رسوب باقی مانده است. رسوب باقی مانده در اثر پایه پل به صورت صیقلی موجود است و توسط چندین محقق مورد مطالعه قرار گرفت. اما اثرات تجمع باقی مانده در پل آبشستگی اسکله مورد مطالعه قرار گرفته نشده است. هدف از این مطالعه برآورد اثرات باقی مانده انباشته در آبشستگی اسکله و یک فرمول جدید برای پیش بینی عمق آبشستگی پل اسکله با باقی مانده انباشته در شمع می باشد. آزمایش برای درک تغییرات و تعامل عمق آبشستگی بیش از یک طیف از عمق جریان، y و جریان شدت، V / VC انجام شد. آزمایش در آبشستگی اسکله واحد انجام شد. وضعیت صیقل اسکله با آبشستگی باقی مانده و شمع با آبشستگی باقی مانده است. با مقایسه هر یک از نتایج تجربی یافت شده , اثرات باقی مانده به پل آبشستگی اسکله مربوط به اندازه و ضخامت آن بررسی می شود. روش های پیش بینی عمق آبشستگی با نتایج حاصل از این مطالعه تجربی مقایسه شده است. فرمول ملویل برای تغییر انتخاب شد. پیشنهاد فرمول عامل تابع عمق اندازه اصلاح ملویل، K '= 1.56D می باشد که در این مطالعه در نظر گرفته شد. یک رابطه جدید برای پیش بینی YB مطرح شده است. اثرات رسوب باقی مانده در شمع و در پایه پل با عمق نسبی بیان گر آبشستگی حداکثر صیقلی کردن موجود است . اسکله به صورت موثر با باقی مانده انباشته ارائه شده است. فرمول پیشنهادی جدید با نتایج تجربی همراه است. نتایج آزمایش ها طبق مقاله قبلی برای تجزیه و تحلیل و فرمول جدید ارائه شده است.

ادامه مطلب...
۲۸ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۳۹ ۰ نظر

بتن محصور (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            به خوبی شناخته شده است که قدرت و انعطاف پذیری بتن به شدت وابسته به سطح سلول های ارائه شده با تقویت جانبی هستند. سختی و رفتار سازنده تقویت محصور (الاستیک، الاستوپلاستیک، و غیره) عوامل مهم موثر بر رفتار بتن هستند. در این مطالعه، مدل بتن محصور ساده جدیدی برای توصیف ویژگی های تغییر شکل محوری و جانبی بتن تحت فشار سه محوری توسعه یافته است. رابطه تنش-کرنش بتن محصور در جهت محوری با منطقه الاستیک پیرو یک منحنی غیر خطی تعریف شده است. منطقه نزولی منحنی تنش-کرنش با استفاده از معیار انرژی شکست ثابت تعریف شده است. حد الاستیک، استحکام نهایی و ظرفیت باقی مانده بتن محصور شده با استفاده از معیار لئون-پرامونو تعیین شد. تغییر شکل جانبی بتن محصور است با استفاده از یک تابع توصیف شد که یک انتقال راحت از رفتار الاستیک به غیر ارتجاعی را فراهم می کند و شرایط کرنش حجمی صفر در مقاومت نهایی را برآورده می سازد. مدل در مقایسه با نتایج حاصل از آزمون سه محوری فشرده سازی بتن، الیاف و پلیمرهای تقویت شده (FRP) و آزمون های بتن فولاد محدود در مقالات پیشین گزارش شده است. سازش خوبی از نظر قدرت نهایی، قدرت باقی مانده و محوری و رفتار تغییر شکل جانبی مشاهده شده بود. مشاهده شده است که با از بین بردن نیاز به تنظیم پارامترهای مختلف برای انواع تقویت جانبی این مدل می تواند با موفقیت برای FRP و فولاد بتن محصور اعمال شود. در نهایت، یک مطالعه پارامتریک به منظور بررسی اثر نسبت آرماتور جانبی ، بتون قدرت و انرژی شکست فشاری بر رفتار فولاد و FRP بتن محصور انجام شد.

ادامه مطلب...
۲۷ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۰۹ ۰ نظر

تاثیر تکنولوژی سیار (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            هدف این مقاله ارائه مجموعه ای از دیدگاه ها درباره چگونگی امکان تاثیرگوشی های همراه و کامپیوتر ها با در نظر گرفتن نیاز های اصلی مسافران، تغییر برخی پیش شرط های مربوط به پیکر بندی فضایی آن و تغییر هزینه ها و فواید آن روی سفر کردن است. در عصر «چادر نشینی دیجیتال»، تکنولوژی سیّار نقش مهمی در تمهیدات جابه جایی های جدید و زندگی کاری با بکار گیری آن توسط گروه زیادی از افراد حرفه ای در زمینه دانش خلاق بازی خواهد کرد.آنچه از مطالعات با دیدگاه های چندگانه ما آشکار می شود درک این نکته است که تکنولوژی سیّار می تواند دلایل جدیدِ بسیّاری برای متحرک بودن به افراد بدهد: اطلاع رسانیِ بیشتر به افراد، فراهم کردن امکان استفاده از فضاهای فیزیکی متنوع تر ، امکان تعهدات مذاکره مجدد بهنگام و امکانات بالقوه بیشتر در تخصیص زمان و امکانات سفر. از طرف دیگر مشاهده می شود که تکنولوژی سیّار همچنین می تواند بار های جدیدی روی دوش مسافران گذاشته و از برخی جنبه ها از مطلوبیت مسافرت بکاهد. برای درک بهتر شرایط که تحت آن هر یک از این خروجی های مخالف رخ می دهد تحقیقات بیشتری لازم است.دستاورد های چنین تحقیقاتی می تواند برای درجه بندی کردن مدل های شبیه سازی ترافیک و سنجش نشانه های اشکالی که از رفتار سفر برای محیط پدید می آید به کار رود.

ادامه مطلب...
۲۲ فروردين ۰۲ ، ۱۰:۰۳ ۰ نظر

لیزرهای نقطه کوانتومی (مقاله رایگان pdf)

نشان می دهیم که پاسخ دینامیکی لیزرهای نقطه کوانتومی نیمه هادی پمپ الکتریکی می تواند بصورت کمّی از طریق مشخصه قوی غیرخطی فرایندهای پراکندگی الکترون-الکترون قابل درک باشد. شبیه سازی های متعددی برای ترکیب رویکردهای میکروسکوپی که برای نرخ پراکندگی غیرتابشی محاسبه می شود را با مدل نرخ معادله استفاده شده برای مدل سازی به کار انداختن رفتارهای پیچیده دینامیکی ارائه شده است. تاخیر به جریان انداختن شبیه سازی، فرکانس نوسانات ضعیف، پاسخ مدولاسیون سیگنال کوچک و الگوهای چشم لیزرهای نقطه کوانتومی ارائه شده اند و با نتایج تجربی در طول موج 1300 نانومتر مقایسه شده اند. میرایی شدید نوسانات ضعیف به یک مکانیزم غیر عادی نسبت داده شده است که شامل جذب اوگر ، شامل فرایند ترکیبی حفره-الکترون که از لایه خمیری به سمت نقطه کوانتومی می رود و بر پایه درجه وابستگی جریان پمپ تراکم حفره و الکترون وابسته است.

ادامه مطلب...
۱۵ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۰۰ ۰ نظر

قاب های تقویت شده فولادی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
           یک مطالعه جدول لرزه ای از مدل تک فاصله دو طبقه از قاب تقویت شده هم مرکز مرسوم (OCBF) و قاب تقویت شده با رابط برشی آلومینیوم (SLBF)، برای ارزیابی بازدهی رابط برشی به عنوان وسیله اتلاف انرژی انجام شد. مدل های کاهشی مقیاس 1:12 برای حرکت زمینی تفت (Taft) از شتاب های افزایشی اوج زمین به کار گرفته شد، که بارهای زلزله ای با شدت افزایشی را نشان می دهد. قوانین تشابه برای مدلسازی مناسب رفتار دینامیک مدل های کاهشی تشخیص داده شد و مقادیر زمان ، فرکانس و شتاب مقیاس بندی شد. تست نشان داد که قاب SLBF در حدود 41-64 % کمتر از برش پایه را در مقایسه با OCBF برای سطوح PGA متغیر حرکات زمین جذب کرد. روش مشابه برای ممان- های واژگونی و شتاب کف ملاحظه شد. به هرحال، رانش های کف طبقه اول برای SLBF همواره بیشتر از OCBF بود. مقدار زیادی از انرژی به وسیله بارگذاری اتصال برشی آلومینیوم، برای رضایتبخشی پاسخ به مقیاس PGA با 1.7g  حرکت تفت اتلاف شد، در حالی که قاب OCBF نتوانست مقیاس PGA با 0.8g   را نجات دهد. اثبات تست های مفهومی به تایید اعتبار روش طراحی ارائه شده برای توزین قاب های فولادی با رابط برشی آلومینیوم، نیز کمک کرد.

ادامه مطلب...
۱۵ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۲۹ ۰ نظر

تشخیص وسیله نقلیه (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            این مقاله مطالعه ای در مورد تشخیص وسایل نقلیه از نقشه های هوایی با وضوح و دقت بالا را ارائه می دهد.در این مقاله، روش بخش بندی سوپرپیکسل طراحی شده برای عکس های هوایی برای کنترل بخش بندی با نرخ شکست پایین  پیشنهاد شده است. برای کارایی بیشتر تمرین و تشخیص، تکه های مهم و عمده ای مبتنی بر مراکز سوپرپیکسل های بخش بندی شده را استخراج کردیم. بعد از بخش بندی، با استفاده استراتژی تکرار انتخاب نمونه های آموزشی که مبتنی بر ارائه پراکنده است، از مجموعه کلی اصلی زیرمجموعه ای آموزشی و کوچک و کامل فراهم می آوریم.توسط زیرمجموعه آموزشی انتخاب شده، فرهنگی دارای توانایی تمییز و تفاوت قائل شدن برای تشخیص وسایل نقلیه فراهم می آوریم.طی آموزش و تشخیص، شبکه مشخصه های گرادیان متمایل هیستوگرام (HOG)  به منظور استخراج ویژگی ها استفاده شده اند.برای بهبود بیشتر کارایی تشخیص و آموزش،روشی برای تخمین جهت اصلی مشخص شده برای هر  تکه و قطعه ارائه شده است . با چرخش هر قطعه به جهت اصلی آن، جهات ثابتی به قطعات می دهیم. تحلیل های جامع و مقایسات بر روی دو مجموعه داده ها، عملکرد رضایت بخش الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد.

ادامه مطلب...
۱۴ فروردين ۰۲ ، ۰۸:۳۶ ۰ نظر

شکست آبشاری (مقاله رایگان pdf)

چکیده
          به منظور غلبه بر محدودیت موجود روشهای وزن دار موجود و کاهش اثر شکست آبشاری ، نزدیکی هارمونیک را اتخاذ کردیم برای تغریف وزن گره که قدرت آن توسط یک پارامتر وزن θ کنترل شود. به طوری که می توان بار اولیه را با وزن گره بدست آورد. ما می دانیم که صرف نظر از میانگین درجه <k> در بارابسی-آلبرت (شبکه های BA)، نیومن وات (شبکه های NW) و شبکه های Erdos-Renyi (شبکه های ER)، آستانه بحرانی Tc با حداقل مقدار در θ بهینه دست می یابد. در این شبکه های مصنوعی به جز شبکه های NW و ER با پارامتر تحمل بزرگ T، مقدار θ بزرگتر است، مقدار CFN اندازه سقوط نرمال کوچکتر است. با مقایسه روشهای مختلف، یک یافته کلیدی این است که مقدار Tc به دست آمده با روش پیشنهادی در این مقاله به روش قابل توجهی در مقایسه با روشهای مربوط به درجه و تفاوت بین شبکه های مصنوعی و واقعی به طور قابل توجهی کوچکتر است.در دامنه T بزرگ، روش ما کمترین مقدار CFN در شبکه های ذکر شده در مقایسه با روش های قبلی را ارائه می دهد. این نتایج ممکن است برای بهینه سازی توزیع بارهای اولیه در سیستم های زندگی واقعی و گسترش تحقیقات در مورد خرابی های آبشار در سایه نزدیکی هارمونیک مفید باشد.

ادامه مطلب...
۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۵۸ ۰ نظر

ارزیابی مسئولیت اجتماعی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           هنگام انجام مسئولیت اجتماعی (SR)، پیمانکاران بین‌المللی  تحت حمایت گروه‌های ذینفع قرار بگیرند، بنابراین یک توسعه مناسب از پروژه‌های ساخت و ساز می‌تواند به دست آید . البته پروژه‌های ساخت و ساز شامل گروه‌های زینفع چندگانه می‌باشند . بنابراین تعادل علاقه‌مندی تمامی گروه های زینفع برای شرکت‌های ساخت و ساز بسیار دشوار است. ضمناً یک نقش موٍثربرای تصمیم‌های وابسته به رفتارهای SR به منظور مدیریت استراتژیک گروه‌های ذینفع بسیار مهم است . دانشمندان مطالعاتSR را از جنبه‌های مختلف، در تأکید بر مدیریت یکپارچه و توسعه سیستم‌های ارزیابی مختلف بررسی نمودند. با این وجود بیشتر این مطالعات بازخوردهایی از جنبه‌های پیمانکاران علمی بدون در نظر گرفتن انتظارات گروه‌های ذینفع مختلف به دست آمده است . تفسیر این نتایج می‌تواند به صورت بالقوه منجر به طرف‌داری مطلوب اجتماعی گردد . این مطالعه یک طرح کلی توسعه  با در نظر گرفتن انتظارات سایر گروه‌های ذی‌نفع برای ارزیابی عملکرد SRپیشنهاد دادند. به متریک(اندازه یا استاندارد متری) کلی از استانداردها، آیین نامه‌ها و قوانین لازم‌الاجرا اتخاذ شدند . سپس سایر گروه‌های ذی‌نفع  طبقه‌بندی شده‌اندو در نتیجه متریک ها تخصیص داده شده‌اند. یک پرسش‌نامه تحقیقاتی بین گروه‌های ذی‌نفع مختلف توزیع شده است و پاسخ‌های مرتبط با پروژه‌های ساخت و ساز نیز به دست آمده‌اند . سپس متریک ها با استفاده از یک نظریه مجموعه سخت انتخاب شدند و با متریک های از پیش انتخاب شده از ورودی هایی از پیمانکاران عمومی مقایسه شده‌اند  . سپس یک طرح کلی ارزیابی SR  شامل 37 موضوع برای شرکت‌های ساخت و ساز برای ایجاد راهنمای این شرکت‌ها به منظور انجام موثر SR در سطح پروژه پیشنهاد شده است. در نهایت یک مطالعه موردی برای اعتبارسنجی کارایی این طرح کلی انجام شده است. 

ادامه مطلب...
۰۹ اسفند ۰۱ ، ۱۵:۱۹ ۰ نظر

پوسته های بیضوی کاسینی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           این مطالعه به بررسی اثر شاخص شکل بر کمانش الاستیک پوسته‌های بیضوی کاسینی تحت فشار خارجی یکنواخت می‌پردازد. پوسته‌ها دارای ضخامت دیوار یکنواخت (2 میلیمتر) و ظرفیت (3.63 × 106 میلی متر)، با شاخص شکل، kc = c / a، در محدوده‌ی 0 تا 99، ارزیابی می‌شوند. چندین محاسبات عددی شامل تجزیه و تحلیل انشعابی الاستیک خطی کمانش و تجزیه و تحلیل کمانش غیر خطی هندسی با استفاده از عیوب خاص برای این پوسته‌ها انجام می‌شود. برخی از آنها به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهد که یک پوسته‌ی بیضوی کاسینی با یک مولفه‌ی پایدار به دلیل کم بودن ظرفیت باربری، به نظر می‌رسد که یک شکل نامطلوب است، که با نتایج قبلی در ارتباط با این مسئله در تضاد است. نکته قابل توجه این است که هندسه بیضوی کاسینی با ابعاد kc = 0.1، دارای ظرفیت باربری بالایی، به شکل مطلوب در زمینه‌های مختلف مانند تانک های زیر آب، پوسته‌های تحت فشار و کپسول‌های مصنوعی می‌باشد.

ادامه مطلب...
۰۸ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۳۷ ۰ نظر