دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۶ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی علوم تربیتی» ثبت شده است

دانلود مقاله در مورد تاثیر آموزش تکمیلی خواندن

عنوان مقاله:

تاثیر آموزش تکمیلی خواندن  بر نتایج روان بودن در کودکان مبتلا به سندرم داون: دیدگاهی نزدیک تر به سنجش های مبنی بر برنامه درسی

The Effect of Supplemental Reading Instruction on Fluency Outcomes for Children With Down Syndrome: A Closer Look at Curriculum-Based Measures

سال انتشار: 2022

رشته: روانشناسی - علوم تربیتی

گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله تاثیر آموزش تکمیلی خواندن

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI روانشناسی

 

مقالات ISI علوم تربیتی

ادامه مطلب...
۰۸ مرداد ۰۱ ، ۲۲:۰۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد نگرش و انگیزش مدرسه

عنوان مقاله:

نگرش، انگیزش مدرسه و کارکردهای اجرایی پیش دبستانی در زمینه انواع مختلف مهدکودک

Preschoolers’ Attitudes, School Motivation, and Executive Functions in the Context of Various Types of Kindergarten

سال انتشار: 2022

رشته: علوم تربیتی - روانشناسی

گرایش: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی - روانشناسی عمومی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله نگرش و انگیزش مدرسه

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI علوم تربیتی

 

مقالات ISI روانشناسی

 

Discussion
The main aim of this study was to analyze the differences in a series of domains related to future school achievement for children in different types of kindergartens.

This study examined several characteristics of preschool children that are related to later school achievement. The first area was school or preschool performance motivation. The results revealed that the need to succeed, rather than the need to avoid failure, could be observed in children. This result is in line with the general characteristic of this developmental period, where the child’s growing need for discovery and exploration gradually comes to the fore, and at the same time, preschool education satiates this need for successful mastery of new skills and knowledge, given that the kindergarten environment principally fosters (or should foster) this curiosity (North American Association for Environmental Education [NAAEE], 2016) and attempts to give it a more formalized character, and yet does not include a strong evaluative element of the child’s success in this endeavor. Thus, the need to avoid failure that might limit the child’s exploratory efforts is not yet fully formed at this level of education within the framework of self-regulated behavior management.

In the context of comparing the different types of kindergartens, the findings on both dimensions of performance motivation were almost equal, suggesting that the impact of the different preschool educational approaches is very similar despite the different education methods. However, the revealed overall lower scores (although non-significant except for the comparison with traditional kindergartens) of the need to avoid failure in Montessori kindergarten children also indicates a trend that the strong element of a non-authoritative, non-coercive education style without the absence of assessment, together with the natural support for success and the child’s own self-esteem (Marshall, 2017) which is typical of this educational philosophy shifts the balance in the individual elements of performance motivation more in favor of the positive need for success. This motivational shift is one of the factors that translates into better school performance, executive function levels and overall performance of these children later in their education (Miller and Bizzell, 1984; Széll, 2013; Lillard et al., 2017; Pholphirul, 2017; Denervaud et al., 2019; Puhan et al., 2019; Dorji et al., 2020; Carulla et al., 2021).

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

بحث
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تفاوت‌ها در یک سری از حوزه‌های مرتبط با پیشرفت تحصیلی آینده برای کودکان در انواع مختلف مهدکودک بود.

این مطالعه چندین ویژگی کودکان پیش دبستانی را که با پیشرفت تحصیلی بعدی مرتبط است مورد بررسی قرار داد. اولین زمینه انگیزه عملکرد مدرسه یا پیش دبستانی بود. نتایج نشان داد که نیاز به موفقیت به جای نیاز به اجتناب از شکست را می توان در کودکان مشاهده کرد. این نتیجه منطبق بر ویژگی کلی این دوره رشد است، جایی که به تدریج نیاز کودک به کشف و کاوش آشکار می شود و در عین حال آموزش پیش دبستانی این نیاز را برای تسلط موفقیت آمیز بر مهارت ها و دانش های جدید برآورده می کند. که محیط مهدکودک اصولاً این کنجکاوی را پرورش می دهد (یا باید پرورش دهد) (انجمن آموزش محیطی آمریکای شمالی [NAAEE]، 2016) و تلاش می کند تا شخصیت رسمی تری به آن ببخشد، و در عین حال عنصر ارزیابی قوی موفقیت کودک را در بر نمی گیرد. این تلاش بنابراین، نیاز به اجتناب از شکستی که ممکن است تلاش های اکتشافی کودک را محدود کند، هنوز در این سطح از آموزش در چارچوب مدیریت رفتار خودتنظیمی شکل نگرفته است.

۲۱ تیر ۰۱ ، ۱۲:۵۲ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد آموزش رشدی

عنوان مقاله:

آموزش رشدی در مدارس ابتدایی هلند: بررسی نتایج تحقیق از رویکرد آموزشی مبتنی بر چت

Developmental Education in Dutch primary schools: Review of research outcomes from a CHAT-based teaching approach

سال انتشار: 2022

رشته: علوم تربیتی

گرایش: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله آموزش رشدی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI علوم تربیتی

 

 

مقالات ISI مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

4. Discussion
The current review study was conducted to answer the following research question: What kinds of learning outcomes for pupils aged 4–12 does the Developmental Education approach in the Netherlands produce? We conducted a systematic narrative review on 33 studies that focused on DE and learning outcomes in four domains: language development (17 studies), mathematical development (17 studies), social-emotional development (4 studies) and other domains (2 studies).1 In total, this review reports outcomes for N = 3419 pupils, of which n = 1985 pupils in DE schools or in schools using elements of the DE approach. Although there were major differences among the included studies in design, domain, instruments, and number of participants, this body of research did give us important insights in the value and quality of DE in relation to pupils' learning.

4.1. Conclusions
Based on our systematic review, our most important conclusions are that (1) pupils in DE meet the national norms on general language development and seem to score higher on vocabulary acquisition than non-DE pupils. This was also found for SLL: SLL in DE schools scored higher on several language tests compared to SLL in non-DE schools; (2) DE pupils have similar to higher scores on mathematical tests compared to pupils in non-DE schools; and (3) pupils in DE seem to have higher scores on social-emotional development, self-confidence and learning attitude compared to pupils in non-DE schools.

What are possible explanations for these conclusions? To answer this question, we start from the most important aims of the DE approach: promoting ‘pupils’ meaningful learning and cultural development in an ‘emancipatory way’ (van Oers, 2012a, p. 59). In DE, pupils' personal meanings and interests are connected to cultural meanings and goals of teachers, by getting them involved in sociocultural practices (like agriculture, bookshops, sewing workshop, post office, doctor's practice, etc.). Participating in these practices in playful ways allowed them to act as real agents. While playing, learning, and interacting in these practices, pupils and teachers discover actions, knowledge, attitudes or skills that children cannot (yet) perform independently and for which they need help of the teacher or a more knowledgeable other (i.e., the ZPD). Furthermore, in DE schools, pupils get opportunities to discover the world in joint activities. This may explain why DE pupils show higher scores on motivation and other social-emotional skills. Besides, the meaningful learning environment in DE-schools could also explain why pupils in DE score higher on vocabulary acquisition: in a meaningful learning environment pupils are motivated to use and learn thematic words to enrich their play activities (Van Oers & Duijkers, 2013).

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

4. بحث
مطالعه مروری کنونی برای پاسخ به سؤال پژوهشی زیر انجام شد: رویکرد آموزش توسعه‌ای در هلند چه نوع نتایج یادگیری برای دانش‌آموزان 4 تا 12 ساله ایجاد می‌کند؟ ما یک مرور داستانی سیستماتیک بر روی 33 مطالعه انجام دادیم که بر DE و نتایج یادگیری در چهار حوزه متمرکز بودند: توسعه زبان (17 مطالعه)، رشد ریاضی (17 مطالعه)، توسعه اجتماعی-عاطفی (4 مطالعه) و سایر حوزه ها (2 مطالعه). 1 در مجموع، این بررسی نتایج را برای 3419 دانش آموز گزارش می کند که از این تعداد 1985 دانش آموز در مدارس DE یا در مدارسی که از عناصر رویکرد DE استفاده می کنند. اگرچه تفاوت‌های عمده‌ای بین مطالعات وارد شده در طراحی، حوزه، ابزار و تعداد شرکت‌کنندگان وجود داشت، این مجموعه از تحقیقات بینش‌های مهمی را در مورد ارزش و کیفیت DE در رابطه با یادگیری دانش‌آموزان به ما داد.

4.1. نتیجه گیری
بر اساس بررسی سیستماتیک ما، مهمترین نتیجه گیری ما این است که (1) دانش آموزان در DE هنجارهای ملی در مورد رشد زبان عمومی را برآورده می کنند و به نظر می رسد در اکتساب واژگان بالاتر از دانش آموزان غیر DE هستند. این همچنین برای SLL یافت شد: SLL در مدارس DE در چندین آزمون زبان در مقایسه با SLL در مدارس غیر DE امتیاز بیشتری کسب کرد. (2) دانش آموزان DE نمرات مشابهی در آزمون های ریاضی در مقایسه با دانش آموزان مدارس غیر DE دارند. و (3) به نظر می رسد دانش آموزان در DE نمرات بالاتری در رشد اجتماعی-عاطفی، اعتماد به نفس و نگرش یادگیری در مقایسه با دانش آموزان مدارس غیر DE دارند.

۲۱ تیر ۰۱ ، ۱۲:۲۹ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد یادگیری الکترونیکی

عنوان مقاله:

توسعه یادگیری الکترونیکی براساس اینترنت اشیا و فناوری بلاک چین در طول پاندمی کووید-19

E-Learning Development Based on Internet of Things and Blockchain Technology during COVID-19 Pandemic

سال انتشار: 2021

رشته: علوم تربیتی، فناوری اطلاعات

گرایش: تکنولوژی آموزشی، اینترنت و شبکه های گسترده

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله یادگیری الکترونیکی

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI علوم تربیتی

مقالات ISI فناوری اطلاعات

ادامه مطلب...
۲۹ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۱۹ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد آموزش آنلاین با استرس

عنوان مقاله:

متعادل سازی رابطه میان شخصیت و قابلیت آموزش آنلاین از فاصله اجتماعی با استرس

 

Stress Mediates the Relationship between Personality and the Affordance of Socially Distanced Online Education

سال انتشار: 2022

رشته: روانشناسی، علوم تربیتی

گرایش: روانشناسی عمومی، روانشناسی شخصیت، تکنولوژی آموزشی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله آموزش آنلاین با استرس

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI روانشناسی

مقالات ISI علوم تربیتی

ادامه مطلب...
۲۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۰۱ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد پلتفرم متاورس VoRtex

عنوان مقاله:

پلتفرم متاورس VoRtex برای یادگیری مشارکتی بازی سازی شده

VoRtex Metaverse Platform for Gamified Collaborative Learning

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی کامپیوتر - علوم تربیتی

گرایش: معماری سیستم های کامپیوتری - تکنولوژی آموزشی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله پلتفرم متاورس VoRtex

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI مهندسی کامپیوتر

مقالات ISI علوم تربیتی

ادامه مطلب...
۲۵ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۴:۰۲ ۰ نظر