دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۱۸۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت ساخت» ثبت شده است

ژاکت فولادی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
             ستون‌های بتن مسلح اغلب برای افزایش ظرفیت، جهت تحمل بار اعمال‌شده نیاز به تقویت دارند. این تحقیق رفتار ستون‌های بتن مسلح تقویت‌شده توسط تکنیک ژاکت فولادی را بررسی می‌کند. سه متغیر در نظر گرفته شد؛ شکل سیستم تقویت‌کننده اصلی (با استفاده از نبشی، صفحات و مقاطع C)، اندازه و تعداد قیدهای افقی. رفتار و بار شکست ستون‌های تقویت‌شده به‌صورت آزمایشگاهی بر روی هفت نمونه شامل دو نمونه تقویت نشده و پنج نمونه تقویت‌شده موردبررسی قرار گرفت. یک مدل اجزاء محدود برای مطالعه رفتار این ستون‌ها طراحی شد. مدل با استفاده از نتایج آزمایشگاهی وریفای شد. این تحقیق نشان داد که طرح‌های تقویتی مختلف تأثیر عمده‌ای بر روی ظرفیت ستون‌دارند. اندازه قیدهای افقی زیادی بر بار شکست برای نمونه‌هایی تقویت‌شده با نبشی‌ها داشت، درحالی‌که تعداد قیدهای افقی برای نمونه‌هایی تقویت‌شده با ناودان‌های C بودند مؤثرتر بود. سپس با استفاده از برنامه اجزاء محدود ANSYS 12.0 [1] (F.E) رفتار آن‌ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و وریفای شد. نتایج آزمایش تطابق خوبی بین تست های آزمایشگاهی و مدل‌های اجزاء محدود نشان داد.

ادامه مطلب...
۳۰ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۴۷ ۰ نظر

آب شستگی پل (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            آسیب عمده پل در رودخانه در طول سیل رخ می دهد. آسیب به دلایل مختلف ایجاد می شود. دلیل اصلی آن وجود در بستر رودخانه در پایه های پل، یعنی اسکله و صیقلی شدن اباتمنت است. تجمع رسوب در پایه پل همراه با انسداد بزرگتر از پایه پل جدا شده می باشد. حضور بقایای آن باعث جابجایی بزرگتر و حذف رسوبات با توجه به عدم وجود رسوب باقی مانده است. رسوب باقی مانده در اثر پایه پل به صورت صیقلی موجود است و توسط چندین محقق مورد مطالعه قرار گرفت. اما اثرات تجمع باقی مانده در پل آبشستگی اسکله مورد مطالعه قرار گرفته نشده است. هدف از این مطالعه برآورد اثرات باقی مانده انباشته در آبشستگی اسکله و یک فرمول جدید برای پیش بینی عمق آبشستگی پل اسکله با باقی مانده انباشته در شمع می باشد. آزمایش برای درک تغییرات و تعامل عمق آبشستگی بیش از یک طیف از عمق جریان، y و جریان شدت، V / VC انجام شد. آزمایش در آبشستگی اسکله واحد انجام شد. وضعیت صیقل اسکله با آبشستگی باقی مانده و شمع با آبشستگی باقی مانده است. با مقایسه هر یک از نتایج تجربی یافت شده , اثرات باقی مانده به پل آبشستگی اسکله مربوط به اندازه و ضخامت آن بررسی می شود. روش های پیش بینی عمق آبشستگی با نتایج حاصل از این مطالعه تجربی مقایسه شده است. فرمول ملویل برای تغییر انتخاب شد. پیشنهاد فرمول عامل تابع عمق اندازه اصلاح ملویل، K '= 1.56D می باشد که در این مطالعه در نظر گرفته شد. یک رابطه جدید برای پیش بینی YB مطرح شده است. اثرات رسوب باقی مانده در شمع و در پایه پل با عمق نسبی بیان گر آبشستگی حداکثر صیقلی کردن موجود است . اسکله به صورت موثر با باقی مانده انباشته ارائه شده است. فرمول پیشنهادی جدید با نتایج تجربی همراه است. نتایج آزمایش ها طبق مقاله قبلی برای تجزیه و تحلیل و فرمول جدید ارائه شده است.

ادامه مطلب...
۲۸ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۳۹ ۰ نظر

بتن محصور (مقاله رایگان pdf)

چکیده
            به خوبی شناخته شده است که قدرت و انعطاف پذیری بتن به شدت وابسته به سطح سلول های ارائه شده با تقویت جانبی هستند. سختی و رفتار سازنده تقویت محصور (الاستیک، الاستوپلاستیک، و غیره) عوامل مهم موثر بر رفتار بتن هستند. در این مطالعه، مدل بتن محصور ساده جدیدی برای توصیف ویژگی های تغییر شکل محوری و جانبی بتن تحت فشار سه محوری توسعه یافته است. رابطه تنش-کرنش بتن محصور در جهت محوری با منطقه الاستیک پیرو یک منحنی غیر خطی تعریف شده است. منطقه نزولی منحنی تنش-کرنش با استفاده از معیار انرژی شکست ثابت تعریف شده است. حد الاستیک، استحکام نهایی و ظرفیت باقی مانده بتن محصور شده با استفاده از معیار لئون-پرامونو تعیین شد. تغییر شکل جانبی بتن محصور است با استفاده از یک تابع توصیف شد که یک انتقال راحت از رفتار الاستیک به غیر ارتجاعی را فراهم می کند و شرایط کرنش حجمی صفر در مقاومت نهایی را برآورده می سازد. مدل در مقایسه با نتایج حاصل از آزمون سه محوری فشرده سازی بتن، الیاف و پلیمرهای تقویت شده (FRP) و آزمون های بتن فولاد محدود در مقالات پیشین گزارش شده است. سازش خوبی از نظر قدرت نهایی، قدرت باقی مانده و محوری و رفتار تغییر شکل جانبی مشاهده شده بود. مشاهده شده است که با از بین بردن نیاز به تنظیم پارامترهای مختلف برای انواع تقویت جانبی این مدل می تواند با موفقیت برای FRP و فولاد بتن محصور اعمال شود. در نهایت، یک مطالعه پارامتریک به منظور بررسی اثر نسبت آرماتور جانبی ، بتون قدرت و انرژی شکست فشاری بر رفتار فولاد و FRP بتن محصور انجام شد.

ادامه مطلب...
۲۷ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۰۹ ۰ نظر

قاب های تقویت شده فولادی (مقاله رایگان pdf)

چکیده
           یک مطالعه جدول لرزه ای از مدل تک فاصله دو طبقه از قاب تقویت شده هم مرکز مرسوم (OCBF) و قاب تقویت شده با رابط برشی آلومینیوم (SLBF)، برای ارزیابی بازدهی رابط برشی به عنوان وسیله اتلاف انرژی انجام شد. مدل های کاهشی مقیاس 1:12 برای حرکت زمینی تفت (Taft) از شتاب های افزایشی اوج زمین به کار گرفته شد، که بارهای زلزله ای با شدت افزایشی را نشان می دهد. قوانین تشابه برای مدلسازی مناسب رفتار دینامیک مدل های کاهشی تشخیص داده شد و مقادیر زمان ، فرکانس و شتاب مقیاس بندی شد. تست نشان داد که قاب SLBF در حدود 41-64 % کمتر از برش پایه را در مقایسه با OCBF برای سطوح PGA متغیر حرکات زمین جذب کرد. روش مشابه برای ممان- های واژگونی و شتاب کف ملاحظه شد. به هرحال، رانش های کف طبقه اول برای SLBF همواره بیشتر از OCBF بود. مقدار زیادی از انرژی به وسیله بارگذاری اتصال برشی آلومینیوم، برای رضایتبخشی پاسخ به مقیاس PGA با 1.7g  حرکت تفت اتلاف شد، در حالی که قاب OCBF نتوانست مقیاس PGA با 0.8g   را نجات دهد. اثبات تست های مفهومی به تایید اعتبار روش طراحی ارائه شده برای توزین قاب های فولادی با رابط برشی آلومینیوم، نیز کمک کرد.

ادامه مطلب...
۱۵ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۲۹ ۰ نظر

ارزیابی مسئولیت اجتماعی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           هنگام انجام مسئولیت اجتماعی (SR)، پیمانکاران بین‌المللی  تحت حمایت گروه‌های ذینفع قرار بگیرند، بنابراین یک توسعه مناسب از پروژه‌های ساخت و ساز می‌تواند به دست آید . البته پروژه‌های ساخت و ساز شامل گروه‌های زینفع چندگانه می‌باشند . بنابراین تعادل علاقه‌مندی تمامی گروه های زینفع برای شرکت‌های ساخت و ساز بسیار دشوار است. ضمناً یک نقش موٍثربرای تصمیم‌های وابسته به رفتارهای SR به منظور مدیریت استراتژیک گروه‌های ذینفع بسیار مهم است . دانشمندان مطالعاتSR را از جنبه‌های مختلف، در تأکید بر مدیریت یکپارچه و توسعه سیستم‌های ارزیابی مختلف بررسی نمودند. با این وجود بیشتر این مطالعات بازخوردهایی از جنبه‌های پیمانکاران علمی بدون در نظر گرفتن انتظارات گروه‌های ذینفع مختلف به دست آمده است . تفسیر این نتایج می‌تواند به صورت بالقوه منجر به طرف‌داری مطلوب اجتماعی گردد . این مطالعه یک طرح کلی توسعه  با در نظر گرفتن انتظارات سایر گروه‌های ذی‌نفع برای ارزیابی عملکرد SRپیشنهاد دادند. به متریک(اندازه یا استاندارد متری) کلی از استانداردها، آیین نامه‌ها و قوانین لازم‌الاجرا اتخاذ شدند . سپس سایر گروه‌های ذی‌نفع  طبقه‌بندی شده‌اندو در نتیجه متریک ها تخصیص داده شده‌اند. یک پرسش‌نامه تحقیقاتی بین گروه‌های ذی‌نفع مختلف توزیع شده است و پاسخ‌های مرتبط با پروژه‌های ساخت و ساز نیز به دست آمده‌اند . سپس متریک ها با استفاده از یک نظریه مجموعه سخت انتخاب شدند و با متریک های از پیش انتخاب شده از ورودی هایی از پیمانکاران عمومی مقایسه شده‌اند  . سپس یک طرح کلی ارزیابی SR  شامل 37 موضوع برای شرکت‌های ساخت و ساز برای ایجاد راهنمای این شرکت‌ها به منظور انجام موثر SR در سطح پروژه پیشنهاد شده است. در نهایت یک مطالعه موردی برای اعتبارسنجی کارایی این طرح کلی انجام شده است. 

ادامه مطلب...
۰۹ اسفند ۰۱ ، ۱۵:۱۹ ۰ نظر

پوسته های بیضوی کاسینی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           این مطالعه به بررسی اثر شاخص شکل بر کمانش الاستیک پوسته‌های بیضوی کاسینی تحت فشار خارجی یکنواخت می‌پردازد. پوسته‌ها دارای ضخامت دیوار یکنواخت (2 میلیمتر) و ظرفیت (3.63 × 106 میلی متر)، با شاخص شکل، kc = c / a، در محدوده‌ی 0 تا 99، ارزیابی می‌شوند. چندین محاسبات عددی شامل تجزیه و تحلیل انشعابی الاستیک خطی کمانش و تجزیه و تحلیل کمانش غیر خطی هندسی با استفاده از عیوب خاص برای این پوسته‌ها انجام می‌شود. برخی از آنها به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهد که یک پوسته‌ی بیضوی کاسینی با یک مولفه‌ی پایدار به دلیل کم بودن ظرفیت باربری، به نظر می‌رسد که یک شکل نامطلوب است، که با نتایج قبلی در ارتباط با این مسئله در تضاد است. نکته قابل توجه این است که هندسه بیضوی کاسینی با ابعاد kc = 0.1، دارای ظرفیت باربری بالایی، به شکل مطلوب در زمینه‌های مختلف مانند تانک های زیر آب، پوسته‌های تحت فشار و کپسول‌های مصنوعی می‌باشد.

ادامه مطلب...
۰۸ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۳۷ ۰ نظر

بتن محصور در FRP (مقاله رایگان pdf)

چکیده

            مدلسازی اجزای محدود (FE) ستون های بتنی محصور عملی چالش برانگیز بوده به این دلیل که نیازمند تعریف دقیق مدل مصالح بتنی به منظور ارائه رفتار حجمی بتن به حالت های تنش سه گانه است. زمانیکه بتن به وسیله ترکیبات فیبرهای پلیمری تقویت شده (FRP) محبوس می شود، مسئله پیچیده تر می شود که ناشی از ماهیت منفعل محصور کنندگی FRP است. مدل پلاستیسیته آسیب بتن (CDPM) موجود در بسته نرم افزاری اجزا محدود (ABAQUS) به طور گسترده ای به منظور مدلسازی ستون¬های بتنی مسلح تحت تنش محوری مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، استفاده از CDPM زمانیکه به بتن محصور اعمال می شود دارای محدودیت¬هایی است. این مقاله به این محدودیت¬ها اشاره کرده و مدل پلاستیسیته آسیب بتن را ارائه می کند. مجموعه جدیدی از روابط کرنش سخت شودگی/ نرم شودگی سازنده هم برای بتنی که به صورت فعال محصور شده و هم برای بتن FRP محصور شده ایجاد شده و یک مدل انبساطی به وجود آمده است. مدل انبساطی به عنوان تابعی از سختی پوشش FRP بیان می شود. CDPM اصلاح شده برای ستون هایی کاربرد دارد که دارای مقاطع عرضی متفاوت هستند، از جمله دایره ای، مربع شکل، و مستطیل شکل و محدوده گسترده ای از مقاومت های بتنی از مقاومت عادی گرفته تا مقاومت بالا را شامل می شوند. نتایج اجزا محدود ناشی از استفاده از CDPM اصلاحی ایجاد شده، تطابق خوبی را با اطلاعات به دست آمده از آزمایش ستون های بتنی محصور FRP گزارش شده در سوابق پژوهشی فنی دارد. 

ادامه مطلب...
۲۷ بهمن ۰۱ ، ۱۱:۲۶ ۰ نظر

موج انفجار (مقاله رایگان pdf)

چکیده

          انفجار داخل تونل باعث ایجاد موج انفجار گردیده که از طریق تونل طولی انتقال میابد. بدلیل تاثیرات محیطی تونل و انعکاس ساختار تونل محصور، انتشار موج انفجار درون تونل در هوا قابل تشخیص است. هنگام انفجار درون تونل، حداکثر اوج فشار بیشتر از انفجار رخ داده در هوا می باشد. زمان تداوم موج انفجار طولانی تر می-شود. با کمک شبیه سازی مؤلفه نرم افزار محدود LS-DYNA، تجزیه و تحلیل شبیه سازی پویای غیر خطی سه-بعدی برای آزمایش انفجار درون تونل انجام گرفت. LS-DYNA یک برنامه تجزیه و تحلیل جامع بوده که برای دینامیک غیر خطی و مسائل تغییر شکل نسبی بزرگ طراحی شده است. در مقایسه با نتایج آزمایشی، نتایج شبیه  سازی دستیابی به پارامترهای مادی مدل شبیه سازی عددی را ممکن ساخته است. با استفاده از مدل و پارامترهای مادی، بسیاری از نتایج با توجه به محاسبه مدل مورد نظر بموجب انفجار دینامیت TNT اتخاذ می گردد. شیوه تجزیه و تحلیل ابعادی برای نتایج شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفت. از آنجاییکه که فشار بیش از حد موج انفجار فاکتور حاکمه در واکنش های تونل می باشد، یک فرمول برای فشار بیش از حد موج انفجار در فاصله مشخص از مرکز انفجار ناگهانی درون تونل با استفاده از تئوری تجزیه و تحلیل ابعادی مشتق شده است. با مقایسه نتایج محاسبه شده توسط فرمول بوسیله نتایج آزمایشی بدست آمده از قبل، فرمول مورد نظر در برخی موارد کاربرد دارد. این پژوهش می تواند در برآورد تأثیر انفجار درون تونل بر ساختار به ما کمک کند. 

ادامه مطلب...
۲۶ بهمن ۰۱ ، ۱۱:۴۲ ۰ نظر

بارگیری کامیون (مقاله رایگان pdf)

 رشد ثابت ترافیک تهدیدی برای ایمنی خستگی پل های بحساب می آید. بی ثباتی در جریان ترافیک باعث افزایش چالش ارزیابی دقیق ایمنی خستگی می گردد. این مقاله از نمونه بار ترافیک تصادفی بمنظور ارزیابی قابلیت اعتماد خستگی پل روگذر فلزی متعامد بهره برده است. نمونه بار ترافیک بوسیله اندازه  گیری های مخصوص مکان-در حال-حرکت شبیه سازی می گردد. روش سطحی واکنش بمنظور حل مسئله زمان بر ایجاد شده بوسیله شبیه سازی های تنش نقطه حساس در نمونه مؤلفه محدود ارائه شده است. کاربردهای نمونه بار ترافیک اتفاقی برای ارزیابی شبیه سازی احتمالی و قابلیت اعتماد خستگی در  مورد مطالعه پل تیر  آهن فولادی نشان داده شده اند. نتایج عددی اشاره کرده که میزان رشد وزن ناخالص وسیله نقلیه منجر به کاهش سریع قابلیت اعتماد خستگی در مقایسه با رشد حجم ترافیک می گردد. با وجود رشد حجم ترافیک، کنترل کامیون های بارگیری شده در مقایسه با حجم ترافیک روشی موثر جهت اطمینان از قابلیت اعتماد خستگی پل-های فولادی می گردد. 

ادامه مطلب...
۲۴ بهمن ۰۱ ، ۰۹:۴۶ ۰ نظر

رطوبت بتن داخلی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

           رطوبت در بتن داخلی به طور مستقیم عامل اصلی مؤثر در پدیده زوال سازه های بتنی است. در این مطالعه، یک روش برای پیش بینی رطوبت محیط طبیعی و بتن داخلی بر اساس رطوبت نسبی(RH)و تراکم بخار آب(WVD)مفاهیم مورد استفاده داده‌های هواشناسی پیشنهاد شده است. تغییرات رطوبت در محیط زیست و بتن داخلی اندازه گیری و مدلسازی شده است. پس از اعتبارسنجی تجربی، مدل رطوبت بمنظور بررسی طیف عمل رطوبت در محیط و طیف واکنش رطوبت در بتن داخلی بر اساس داده‌های هواشناسی ماهانه و سالانه تمدید شد.نتایج نشان می‌دهد که ویژگی‌های RH وWVDاز یکدیگر در هر دو هم محیط زیست و هم بتن داخلی به عنوان یک نتیجه از ویژگیهای ذاتی بتن متفاوت است. در جو،نوسان دوره ای RH با چرخه روزانه، در حقیقت WVDفقط کمی نوسانات را نشان می‌دهد. در بتن داخلی، نوسان دوره ایWVD، در حقیقتRH نسبتا پایدار است و به سمت یک ثابت فراتر از یک عمق بحرانی تمایل دارد. بنابراین، پیشنهاد شده است کهWVD، توسطRH پشتیبانی شود، به لحاظ کمی تشخیص رطوبت مورد استفاده قرار می‌گیرد وRH در تشخیص کیفی رطوبت استفاده می‌شود.

ادامه مطلب...
۱۹ بهمن ۰۱ ، ۰۹:۳۹ ۰ نظر