چکیده
             ستون‌های بتن مسلح اغلب برای افزایش ظرفیت، جهت تحمل بار اعمال‌شده نیاز به تقویت دارند. این تحقیق رفتار ستون‌های بتن مسلح تقویت‌شده توسط تکنیک ژاکت فولادی را بررسی می‌کند. سه متغیر در نظر گرفته شد؛ شکل سیستم تقویت‌کننده اصلی (با استفاده از نبشی، صفحات و مقاطع C)، اندازه و تعداد قیدهای افقی. رفتار و بار شکست ستون‌های تقویت‌شده به‌صورت آزمایشگاهی بر روی هفت نمونه شامل دو نمونه تقویت نشده و پنج نمونه تقویت‌شده موردبررسی قرار گرفت. یک مدل اجزاء محدود برای مطالعه رفتار این ستون‌ها طراحی شد. مدل با استفاده از نتایج آزمایشگاهی وریفای شد. این تحقیق نشان داد که طرح‌های تقویتی مختلف تأثیر عمده‌ای بر روی ظرفیت ستون‌دارند. اندازه قیدهای افقی زیادی بر بار شکست برای نمونه‌هایی تقویت‌شده با نبشی‌ها داشت، درحالی‌که تعداد قیدهای افقی برای نمونه‌هایی تقویت‌شده با ناودان‌های C بودند مؤثرتر بود. سپس با استفاده از برنامه اجزاء محدود ANSYS 12.0 [1] (F.E) رفتار آن‌ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و وریفای شد. نتایج آزمایش تطابق خوبی بین تست های آزمایشگاهی و مدل‌های اجزاء محدود نشان داد.

مقدمه
               سازه‌های بتن مسلح اغلب برای افزایش ظرفیت، جهت تحمل بار اعمال‌شده نیاز به تقویت دارند. این تقویت ممکن است به علت تغییر در کاربری باشد که منجر به بارهای زنده اضافی (مانند تغییر در کاربری تأسیسات از مسکونی به محل اجتماع یا محل ذخیره‌)، خرابی عناصر حمل بار، اشتباهات طراحی، مشکلات ساخت‌وساز در هنگام نصب، فرسوده‌شدن خود سازه می‌شود و یا بعلت ارتقاء برای تطابق با الزامات استاندارد فعلی (به‌عنوان‌مثال لرزه‌ای) باشد. این شرایط ممکن است نیاز به عناصر بتنی اضافی داشته باشد یا لازم شود کل سازه بتنی تقویت و تعمیر شود و یا ارتقاء داده شود. روش‌های متداول تقویت ستون‌ها عبارت‌اند از: ژاکت بتنی، FRP و ژاکت‌های فولادی. تمام این روش‌ها به‌طور مؤثر افزایش ظرفیت بارمحوری ستون‌ها را نشان می‌دهند.
             Julio Garzo´n-Rocaetو همکاران [2]نتایج حاصل از یک سری تست‌های آزمایشگاهی روی نمونه‌های تمام‌مقیاس تقویت‌شده با قفسه آرماتور فولادی شامل شبیه‌سازی اتصال تیر-ستون تحت ترکیب بارمحوری و خمشی را ارائه دادند. سرستون‌هایی به تمام نمونه‌ها برای اتصال قفسه آرماتور بااتصال تیر-ستون توسط مهارهای شیمیایی و یا میله‌های فولادی اعمال شد .مشاهده شد که قفسه فولادی هم بار شکست و هم انعطاف‌پذیری ستون‌های تقویت‌شده را افزایش می‌دهد.

این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان ژاکت فولادی  در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Behavior of reinforced concrete columns strengthened by steel jacket