دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۴ مطلب با موضوع «دانلود مقالات رایگان انگلیسی :: دانلود مقالات انگلیسی علوم سیاسی» ثبت شده است

دانلود مقاله در مورد گفتمان های سیاسی

عنوان مقاله:

توییتر و گفتمان های سیاسی: چگونه حامیان حزب حاکم ZANU PF در زیمبابوه از توییتر برای تعامل سیاسی استفاده می کنند

Twitter and political discourses: how supporters of Zimbabwe’s ruling ZANU PF party use Twitter for political engagement

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات - علوم سیاسی

گرایش: اینترنت و شبکه های گسترده - سیاست گذاری عمومی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله گفتمان های سیاسی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مهندسی فناوری اطلاعات

 

مقالات ISI علوم سیاسی

ادامه مطلب...
۱۸ شهریور ۰۱ ، ۰۹:۳۸ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد زنان نمایانگر حقوق زنان

عنوان مقاله:

چه زمانی زنان نمایانگر حقوق زنان هستند: بررسی ارشدیت و امنیت سیاسی

When do women represent women’s rights: exploring seniority and political security

سال انتشار: 2022

رشته: حقوق - علوم سیاسی

گرایش: حقوق زنان - جامعه شناسی سیاسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله زنان نمایانگر حقوق زنان

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI حقوق

 

مقالات ISI علوم سیاسی

ادامه مطلب...
۱۵ مرداد ۰۱ ، ۱۸:۵۴ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد هزینه های نظامی

عنوان مقاله:

هزینه های نظامی و کیفیت زندگی در آسه آن (ASEAN): کاوش در موارد ناشناخته

Military expenditures and quality of life in ASEAN: exploring the unexplored

سال انتشار: 2022

رشته: مدیریت - علوم سیاسی - علوم اجتماعی

گرایش: مدیریت استراتژیک - مدیریت بازرگانی - مدیریت دولتی - بازرگانی بین المللی - روابط بین المللی - مطالعات منطقه ای - جامعه شناسی سیاسی - جامعه شناسی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله هزینه های نظامی

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI مدیریت

 

مقالات ISI علوم سیاسی

 

5. Results and discussions

5.1 Descriptive statistics

In this section, descriptive statistics of variables chosen for the study are presented in Table 5.The average value of HDI is 0.654 which is the indication of improved quality of life in ASEAN economies. The maximum and minimum values of HDI are 0.934 and 0.374, respectively, while the standard deviation is 0.133. Similarly, military expenditures as a percent of GDP are 2.409% while the maximum values are 8.7 and 0.20%, respectively, for ASEAN economies. The maximum and minimum values of military expenditures are recorded for Lao PDR for the years 1992 and 2010, respectively. In terms of per capita income, the ASEAN economies are enjoying relatively higher per capita income. The mean value per capita GDP is 10,420.83 US dollars while the maximum values of 56,740.75 US dollars and 321.2812 US dollars are recorded for Singapore and Cambodia, respectively. The ASEAN economies have done well in terms of trade openness as the average value of trade openness is 128.219% which is excellent. The highest value of trade openness is observed for the economy of Singapore while the lowest value is recorded for the economy of Myanmar, respectively. Similarly, the mean value of urbanization is 23,320,728 while the maximum and minimum values are 145,000,000 and 171,889, respectively. As far as inflation is concerned, the mean value is 0.40 while the maximum and minimum values are 1.158 and 0.079, respectively, with a standard deviation of 0.192. Finally, in terms of government expenditures, the average value is 0.265 with a standard deviation of 0.178. The maximum and minimum values of government expenditures are observed for Singapore and Vietnam for the years 1996 and 1991, respectively.

5.2 Discussion on main findings In this section, the results of the estimated models are shown in different columns of Table 6. Column 2 of Table 6 includes estimated results based on the traditional pooled least squares. Similarly, the results extracted with the fixed effects approach are shown in the final column of Table 6.

The pooled least square results shown in the second column of Table 6 have provided a general idea about the variables included in model 1. Military expenditures appeared to be the main hurdle to improved quality of life as it possesses a negative coefficient, and further it is also significant at a standard level. Besides military expenditures, the inflation rate has also negatively affected the quality of life. On the other hand, per capita income, urbanization, government expenditures and trade openness have helped the ASEAN region in improving the quality of life over the years.

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

5. نتایج و بحث

5.1 آمار توصیفی

در این بخش، آمار توصیفی متغیرهای انتخاب شده برای مطالعه در جدول 5 ارائه شده است. میانگین مقدار HDI 0.654 است که نشان دهنده بهبود کیفیت زندگی در اقتصادهای آسه آن است. حداکثر و حداقل مقدار HDI به ترتیب 0.934 و 0.374 است، در حالی که انحراف استاندارد 0.133 است. به طور مشابه، مخارج نظامی به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی 2.409 درصد است در حالی که حداکثر مقادیر به ترتیب 8.7 و 0.20 درصد برای اقتصادهای آسه آن است. حداکثر و حداقل مقادیر هزینه های نظامی برای PDR لائوس برای سال های 1992 و 2010 به ترتیب ثبت شده است. از نظر درآمد سرانه، اقتصادهای آسه آن از درآمد سرانه نسبتاً بالاتری برخوردار هستند. میانگین ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی 10420.83 دلار آمریکا است در حالی که حداکثر مقادیر 56740.75 دلار آمریکا و 321.2812 دلار آمریکا به ترتیب برای سنگاپور و کامبوج ثبت شده است. اقتصادهای آسه آن از نظر باز بودن تجاری خوب عمل کرده اند زیرا میانگین ارزش باز بودن تجارت 128.219 درصد است که بسیار عالی است. بیشترین ارزش باز بودن تجارت برای اقتصاد سنگاپور و کمترین ارزش به ترتیب مربوط به اقتصاد میانمار است. به همین ترتیب، میانگین شهرنشینی 23320728 و حداکثر و حداقل آن به ترتیب 145000000 و 171889 است. در مورد تورم، مقدار میانگین 0.40 است در حالی که مقادیر حداکثر و حداقل به ترتیب 1.158 و 0.079 با انحراف معیار 0.192 است. در نهایت، از نظر مخارج دولت، میانگین مقدار 0.265 با انحراف معیار 0.178 است. حداکثر و حداقل مقدار مخارج دولت برای سنگاپور و ویتنام برای سال های 1996 و 1991 به ترتیب مشاهده شده است.

5.2 بحث در مورد یافته های اصلی در این بخش، نتایج مدل های برآورد شده در ستون های مختلف جدول 6 نشان داده شده است. ستون 2 جدول 6 شامل نتایج برآورد شده بر اساس حداقل مربعات تلفیقی سنتی است. به همین ترتیب، نتایج استخراج شده با رویکرد اثرات ثابت در ستون پایانی جدول 6 نشان داده شده است.

۰۲ مرداد ۰۱ ، ۱۰:۳۷ ۰ نظر

دانلود مقاله در مورد دیکتاتورهای پیر

عنوان مقاله:

کشوری برای پیرمردها وجود ندارد: دیکتاتورهای پیر و رشد اقتصادی

No country for old men: Aging dictators and economic growth

 

سال انتشار: 2022

رشته: اقتصاد - علوم سیاسی

گرایش: اقتصاد مالی - اقتصاد نظری - سیاست گذاری عمومی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله دیکتاتورهای پیر

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI علوم سیاسی

مقالات ISI اقتصاد

ادامه مطلب...
۲۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۹:۴۹ ۰ نظر