هدف: i- تصدیق نقشه‌برداری واکنش‌پذیری مغز و اعصاب نفس‌گیری (BHCVR) میزان وابستگی اکسیژن زنی خون (BOLD) به‌عنوان روشی مؤثر برای شناسایی عصب عروقی جفت نشده (NVU) در گروهی از بیماران با گلیومای درجه پایین پریرولاندیک تحت MRI عملیاتی پیشگیرانه برای نقشه‌برداری حسگر محرک و ii- تشخیص این موضوع که پتانسیل NVU (که توسط نقشه‌برداری BH CVR ارزیابی‌شده) در این گروه توموری شایع است یا خیر.

مواد و روش‌ها: به صورتی بازنگرانه 12 بیمار را مورد ارزیابی قراردادیم که علائم بافتی گلیومای درجه 2 داشتند و چندین کار محرک و یک کار BH انجام داده‌اند. نقشه‌های فعال‌سازی حسگر محرک و BH CVR در دو حوزه موردتوجه (ROIs) مقایسه شده‌اند. این دو حوزه (هم سو با زخم، ipsilesional، و در طرف مقابل زخم، contralesional) به‌صورت خودکار تعریف‌شده‌اند.

نتایج: میانگین مقدار T در کار محرک به صورتی چشمگیر در RIO طرف مقابل زخم بالاتر بود. این موضوع در میانگین مقدار T BH نیز برقرار بوده است. تعداد واکسل های فعال به صورتی چشمگیر در ROI طرف مقابل زخم بیشتر بوده است. رواج NVU واقعی 75% بوده است.

نتیجه‌گیری: نقشه‌برداری FMRI حسگر محرک جراحی پیشگیرانه در گلیومای درجه پایین می‌تواند تحت تأثیر فعال‌سازی اشتباه نگاتیو مرتبط با NVU قرار گیرد (76% در کارهای تحلیل‌شده).

               نقشه‌برداری جراحی پیشگیرانه در حسگر حرکتی پوسته مغز در بیمارانی با زخمی اصلی در مجاورت محدوده‌های حسگر محرک یکی از کاربردهای اولیه پزشکی در MRI عملیاتی (FMRI) وابستگی سطح اکسیژن زنی خون (BOLD) بوده است. نشان داده‌شده که موقعیت دهی پیش عملیاتی در محدوده‌های پوسته‌ای مشخص توسط FMRI، تأثیری روی مدیریت جراحی بیمار دارد چون منجر به هدایت گزینش ایمن‌ترین مسیر برای دستیابی به زخم و تصمیم مبنی بر اجرای جمجمه برداری در وضعیت خواب یا بیدار می‌شود. همچنین روی بازدهی، نمایش و انتخاب روش نقشه‌برداری عملیات داخلی تأثیر می‌گذارد. FMRI پیش عملیاتی می‌تواند برای کمینه‌سازی خطر آسیب‌های دائم و گذرای منطق عصبی پس از عمل و همچنین خطر همراه با گسترش بیماری مرتبط با شبیه‌سازی پوسته الکتریکی تهاجمی (ECS) مورداستفاده قرار گیرد.
             محدودیتی مهم برای کاربردهای درمان گاهی در تصویرسازی عملیاتی این است که BOLD fMRI تنها تغییرات دینامیک خونی همراه با فعالیت عصبی را شناسایی می‌کند درحالی‌که باید خود فعالیت عصبی را مستقیماً تشخیص دهد. نشان داده‌شده که جفت‌شدگی میان فعالیت عصبی و افزایش حجم خون، جریان خون و اکسیژن زنی در همسایگی بافت عروقی در بیمارانی با تومور مغزی یا سایر بیماری‌های مغزی دچار اختلال می‌شوند. ازاین‌رو شناسایی پوسته مغزی اصلی با BOLD fMRI را دشوار می‌سازد. این پدیده، از منظر طراحی جراحی عصبی، عوارض درمانگاهی متناسبی دارد زیرا می‌تواند نگاتیوهای غلطی را ایجاد نماید که می‌توانند متعاقباً منجر به قطع پوسته مغزی شود که به‌اشتباه برای تابعی خاص، مهم در نظر گرفته نشده است. در ادبیات علمی، مواردی گزارش‌شده‌اند که یافته‌های نقشه‌برداری عمل جراحی با نتایج fMRI پیش از عمل تطابق ندارد و چنین اختلاف‌نظری معمولاً از ویژگی‌های NVU بوده است. پیش‌ازاین نشان داده‌شده است که NVU چگونه می‌تواند تأثیری زیاد روی اتکاپذیری نقشه‌های فعال‌سازی fMRI در گلیوبلاستومای ناشی از تومور نئووسکولاریتی با ساختار و فیزیولوژی تغییریافته، داشته باشد.

این مقاله در نشریه وایلی منتشر شده و ترجمه آن با عنوان واکنش ‌پذیری مغز و اعصاب  در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Cerebrovascular Reactivity Mapping in Patients With Low Grade Gliomas Undergoing Presurgical Sensorimotor Mapping With BOLD fMRI