عنوان فارسی مقاله:

فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه (Piper nigtum Linn) با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری

عنوان انگلیسی مقاله:

Antibacterial activity of black pepper (piper nigru, Linn.) with special referenceبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه (Piper nigtum Linn) با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

در مطالعه کنونی فعالیت ضدباکتری فلفل سیاه (Piper nigtum Linn) و عملکرد آن روی باکتری بررسی می شود. عصاره های فلفل سیاه برای فعالیت ضدباکتری آنها به روش انتشار دیسک ارزیابی شدند. حداقل تراکم بازدارنده (MIC) به روش رقت لوله ای تعیین و عملکرد آن روی تراوش غشای مواد جذب کننده UV260 و UV280 به روش طیف سنجی مطالعه شد.

قطر منطقه بازداری در مقابل باکتریهای مختلف گرم منفی و مثبت اندازه گیری شد. MIC برابر با ۵۰-۵۰۰ ppm یافت شد. فلفل سیاه نفوذپذیری غشا را تغییر می دهد که منجر به تراوش مواد جذب کننده UV260 و UV280 مانند اسیدهای نوکلئیک و پروتئین در محیط سلولی خارجی می شود. نتایج نشان دهنده ی بازداری عالی از رشد باکتری گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس آرئوس و نیز باسیلوس سرئوس و استراپتاکوکوس فاکالیس می باشند. در میان باکتریهای گرم منفی پسیدوموس آروژینوزا و نیز سالمونلا تیفی و اشرشیا کولای حساس نبودند.