چکیده
هدف: MRI عملکردی (fMRI) قبل از عمل جراحی با پاسخ خاموش BOLD ناشی از راکتیویته عروقی غیرنرمال و جداشدگی عصبی عروقی مجاور تومورهای بدخیم مغزی محدوده شده است. با استفاده از حبس کردن نفس و ادغام این داده‌ها در تحلیل BOLD رفع این محدودیت و شناسایی دقیق‌تر مناطق سخنوری مجاور تومورهای مغزی با ارزیابی و بررسی مستقل راکتیویته عروقی پیشنهاد می‌کنیم. 
روش‌کار:  راکتیویته موضعی عروقی با استفاده از الگوی حبس کردن تنفس با زمان یکسان به عنوان موتور عملکردی و وظایف زبانی در  16 نفر از بیماران (9 بیمار گلیوبلاستوما،1 آستروسیتومای اناپلاستیک، 5 مورد آستروسیتومای درجه پایین و 1 بیمار متاستاز) مشخص شد. یک مدل مبتنی بر انسجام را برای تحلیل BOLD fMRI ایجاد کردیم که همودینامیک‌های تغییر یافته در مجاورت تومورهای مغزی را در نظر گرفته است.

یافته‌ها:  نقشه‌های فعالسازی با استفاده از مدل انسجام بدست آمدند شباهت کلی به نقشه‌های فعالسازی استاندارد داشتند. با این حال نقشه‌های انسجام مناطق خیلی مهمی از فعالسازی را نشان دادند که با استفاده از روش استاندارد در روش 16/12 مورد دیده نمی‌شود. این نقشه‌ها شامل مکان مناطق زبان در مجاورت تومورهای مغزی بودند که یافته‌های روش انسجام با تحریک مستقیم قشری حین عمل جراحی تأیید شدند. بهبود نقشه‌های پاسخ وظیفه براساس تصویربرداری راکتیویته عروقی  از لحاظ آناتومیکی فعال‌سازی دقیق‌تر و قویتر بویژه در مجاورت تومورها را در مقایسه با نقشه‌های به دست آمده از اطلاعات راکتیویته عروقی نشان داد.

نتیجه‌گیری:  نتایج اولیه بدست آمده اصلی را نشان می‌دهد جداشدگی عصبی عروقی که اثر آن بر صحت BOLD fMRI در مجاورت تومورهای مغزی شناخته شده است، حداقل تا حدی امکان دارد با ترکیب یک اندازه‌گیری مستقل از راکتیویته عروقی در تجزیه و تحلیل BOLD برطرف شود. 

مقدمه 
             برش جراحی عصبی مهم‌ترین گزینه‌ی درمانی برای تومورهای بدخیم مغزی است زیرا طول مدت و کیفیت بقا با  حداکثر برش تومور افزایش می‌یابد [1،2]. بنابراین هدف جراحی تومور مغزی حداکثر رساندن برش تومور و درعین حال پرهیز از قشرهای سخنوری مهم مجاور است که برش ناخواسته آن می‌تواند منجر به عواقب ناگوار عصبی شود. به منظور حفظ عملکرد عصبی حیاتی که در نزدیکی تومور قرار دارد، جراحان مغز و اعصاب باید  قادر به شناسایی محل آناتومیکی قشرهای سخنوری قبل یا حین عمل جراحی باشند.
            در گذشته قشرهای سخنوری مانند قشر حرکتی با تحریک مستقیم قشر شناسایی شده‌اند. بعدتر MRI عملکردی وابسته به سطح اکسیژن خون (BOLD fMRI) بطور موفقیت‌آمیز در برنامه‌ریزی و انجام برش تومورهای مغزی مورد استفاده قرار گرفته است [3،4]. با این حال، پی بردند که نقشه‌های BOLD مجاور تومورهای مغزی درستی و صحت محدودی داشته‌اند [5-9]. fMRI BOLD  بر این فرض استوار است که بین فعالیت‌های نورونی و جریان خون یک اتصال وجود دارد. با این وجود رگ‌های جدید تومورهای بدخیم از لحاظ ساختاری و عملکردی[8] از جمله تغییرات در راکتیویته عروقی غیرنرمال هستند [14-10]. به دلیل اینکه BOLD fMRI پاسخ عروقی (به جای فعالسازی نورونی) را اندازه گیری می‌کند، در بیماران مبتلا به تومورهای بدخیم مغز پیدایش رگ‌های جدید غیر طبیعی تومور به افزایش فعالیت عصبی پاسخ نمی‌دهد که منجر به پاسخ خاموش BOLD می‌شود [15]. چند مطالعه اخیر روی موضع آناتومیکی جداشدگی عصبی عروقی کار کرده‌اند را که جداشدگی را با اندازه‌گیری‌های کمی از راکتیویته عروق مغزی با نتایج fMRI BOLD منفی کاذب تعریف کردند [7، 16-18].

ترجمه این مقاله با عنوان اندازه‌گیری راکتیوتیه عروقی در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

A measure of vascular reactivity to overcome neurovascular uncoupling in functional imaging of brain tumors: initial results