چکیده
          استقرار انرژی های تجدید پذیر در شبکه میتواند در قابلیت اطمینان و امنیت آنها تاثیر بگذارد. در این مقاله یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان در حضور توربین های باد و پانل های فتوولتائیک با IEEE-RBTS نشان داده شده است که  این سیستم انتخاب شده برای مطالعه می باشد. منابع تمیز جمع شده در واقع نقاط بار در پیکربندی شبکه میکرو را تغذیه می کند. استفاده ازروش های تحلیلی برای ارائه اطلاعات جزئی از شاخص های قابلیت اطمینان و در نظر گرفتن ویژگی ها ، با توجه به این واقعیت است که ویژگی های تصادفی انرژی های تجدید پذیر به طور کامل در نظر گرفته نمی شود.  بنابراین، یک روش شبیه سازی مونت کارلو به منظور دستیابی به اعمال تجزیه و تحلیل دقیق از عملکرد قابلیت اطمینان سیستم نمونه در مدت زمان معین به کار گرفته می شود.  تنوع منابع تجدید پذیر، تناوب، تناوب و تقاضا توزیع ، همه  در نظر گرفته می شود. این موضوع که به تفصیل شرح داده شده است و ترکیبی از محدودیت در شبکه می باشد که از طریق یک الگوریتم کامپیوتری اختصاصی طراحی شده توسط نویسندگان  ارائه شده است که در این مقاله امکان پذیر می باشد.

1. نامگذاری


SAIFI - شاخص فرکانس وقفه متوسط سیستم
SAIDI – شاخص مدت وقفه متوسط سیستم
EENS - انرژی مورد انتظار تامین نشده است
ASAI - میانگین شاخص در دسترس بودن سیستم
IEB، ICB - منفعت انرژی قطع شده، سود هزینه
DG - نسل توزیع شده

2. مقدمه 
            با ظهور DG انرژی های تجدید پذیر، آن را به صورتی که مجددا قابلیت اطمینان داشته باشد و این قابلیت را به هموراه ثبات به چالش بکشد تبدیل کرده است. 1 جریان برق دو طرفه در سیستم های توزیع به ناچار به عنوان DG های نزدیک تر به به بار نقطه ایی در نظر گرفته می شوند.از این رو، شرکت های ابزاراقدامات  نوسازی و بازسازی فرآیندهای نسبت به شبکه فعال و مفاهیم شبکه هوشمند به کار بسته اند که به توزیع پیشرفته می پردازد و سیستم های مدیریت نیز به حداکثر رساندن مصرف کننده با کیفیت انرژی و در دسترس بودن اقدام می کنند، در نتیجه شبکه هایشان به شرایط به حالت تقاضای جدید سازگار تر می باشد. به تبع آن، ابزار ارزیابی نیاز به رسیدگی عملیات پیش بینی شده اضافی دارد که پیچیدگی سطح عملیات را یالا می برد. های تحلیلی قابلیت اطمینان محدود می باشند واین محددودیت شامل در نظر گرفتن محدودیت های عملیاتی به طور کامل، به عنوان مثال طبیعت تصادفی تجدید پذیر منبع قدرت DG، تقاضای پویا ، طرح بار ، محل توزیع انرژی، و دیگرموارد که از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با این حال، روش های جدیدتر ارزیابی و الگوریتم های شبیه سازی کامپیوتری باید ویژگی های دارایی واقعی و حالت های دستکاری عملیاتی مهمی به منظور تنوع مدل داشته باشد که شامل تناوب، تناوب  غیر خطی می باشد که این ویژگی به طور کامل باید معین شود.چندین طرح ارتقا و روشهای عددی برای ارزیابی قابلیت اطمینان توسعه یافته اند. در [2] یک مسیر حلقه انتخاب کاهش بار نامتعادل معرفی شده است که به حداقل رساندن تلفات میپردازد، در[3] مجموعه حداقل با شبکه های دیگر برای مدار پیشنهادی شناسایی مجموعه ای حداقل مقدار انرژی معرفی شده است. نتایج به دست آمده که وصفشان گفته شد، برای مقایسه آنلاین از طرح های شبکه های جایگزین مناسب هستند. سیستم شاخص هایی که دارای  قابلیت اطمینان معینی باشند دارای امترهای تجزیه و تحلیل مناسبی هستند که برای توجیه گزینه های سرمایه گذاری مناسب می بانشد. برخی از روش های مقایسه ایی دارای درجه بهبودی ترکیب جایگزین سیستم DGدر حالت مشخصی می باشند [4] و یا شبکه میکرو پیکربندی [5] ازارزیابی اقتصادی و ارزش هزینه انرژی و ضرر و زیان های پولی [6] را مشخص می کند. آستانه ظرفیت DG فراتر از آن است که هیچ کمک معناداری در بر داشت وجود ندارد[7] با استفاده از IEB و ICB. با این وجود، مطالعات دقیق درخواست پیش بینی تقاضا به روز شده و گزارش توسعه ملی به حمایت از اعتبار نتایج و صحت نتایج انجام می شود. شبیه سازی مونت کارلو [8] - [11] به طور گسترده استفاده می شود ونتایج تجزیه و تحلیل آنها قابلیت اطمینان پیچیده ایی دارد. آن را می توانید به صورت چند حالته برسی کرد که  فرآیندهای تصادفی، و مدل های احتمالی از آن جمله اند؛ از این رو آن در این مقاله انتخاب کرده ایم. 11و12اتوماسیون و حفاظت سیستم ها کاملا قابل اعتماد می باشد که برای موارد طراحی مهم و ضروری می باشند. بخش سوم توصیف قدرت خروجیمی باشد  DG، که شامل تقاضا وطراحی مدل می باشد.  شبیه سازی مونت کارلو روش می باشد که در بخش چهارم توضیح داده شده است. در بخش پنجم، اثر یکپارچه سازی تجدید پذیر DG بر روی قابلیت اطمینان IEEE-RBTS سیستم در دو سناریو مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است. داداهای باد از فرودگاه  ST032040 Townsville و تشعشعات خورشیدی از  ST039083 Rockhampton در ایالت کوینزلند استرالیا حمع شده است. ودر پایان نتایج در بخش 5 جمع بندی شده ایت. 

این مقاله در نشریه آی تریپل ای منتشر شده و ترجمه آن با عنوان پانل های فتوولتائیک در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Reliability Evaluation with Wind Turbines and Photovoltaic Panels