عنوان فارسی مقاله:

پاسخ های جامعه پلانکتون در حوضچه های پرورش گربه ماهی آبراهه خاکی تحت رژیم های کوددهی مختلف

عنوان انگلیسی مقاله:

Plankton community responses in earthen channel catfish nursery ponds under various fertilization regimes


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی پاسخ های جامعه پلانکتون در حوضچه های پرورش گربه ماهی آبراهه خاکی تحت رژیم های کوددهی مختلف و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 چکیــــده
ما اثرات کود را بر غلظت های پلانکتون های گیاهی یا فیتوپلانکتون و پلانکتون های جانوری یا زئوپلانکتون در حوضچه های پرورش آبراهه یا کانال گربه ماهی Ictalurus punctatus ارزیابی نمودیم. در سال 2001، سه حوضچه کوددهی یا بارور نشده بودند و سه حوضچه با کودهای غیر آلی یا غیرارگانیک (8.4 کیلوگرم در هکتار نیتروژن N)، 2.0) کیلوگرم در هکتار فسفر (P) با استعمال به صورت دو بار در هفته به مقدار نیمی از میزان اولیه، و کود آلی (224 کیلوگرم در هکتار کنجاله پنبه دانه با استعمال 28 کیلوگرم در هکتار به صورت یک بار در هفته) به مدت 4 هفته کوددهی یا بارور شدند. کل فسفر (P) و فسفر (P) واکنشی محلول یا SRP (soluble reactive P) در حوضچه های بارور به صورت معنی داری (P <0.05) بیش تر بودند، با این وجود منتج به هیچ گونه تفاوتی از نظر جمعیت های جلبکی (algal) نشده بود. از پلانکتون های جانوری یا زئوپلانکتون ها، تنها ناپلیوس ها (لیسه سخت پوستان) یا ناپلی های پاروپا در حوضچه های بارور بیش تر بودند. در سال 2002 میلادی، 26 حوضچه مورد استفاده قرار گرفتند. شانزده حوضچه به تازگی ساخته شده بودند؛ 10 حوضچه قدیمی بودند (بیش تر از 10 سال قدمت داشتند). در هر گروه سنی، تیمارهای بدون کود (گروه شاهد یا کنترل)، تنها کود غیر آلی یا معدنی و یا هر دو نوع کود آلی و غیر آلی به مدت 3 هفته مورد استفاده قرار گرفتند.