چکیده

مقدمه. مهاجران، جمعیت آسیب پذیری هستند و ممکن است چالش ها و موانع گوناگونی را برای دسترسی به بیمه سلامت تجربه کنند. پوشش بیمه سلامت، از مهاجران در برابر زیان مالی مربوط به بیماری و مرگ، حمایت می کند. ما پوشش بیمه سلامت اجتماعی (SHI)  و تاثیر حمایت مالی اش در بین مهاجران داخلی روستا به شهر (IMs)  را در چین ارزیابی نمودیم. 

روشها. داده های حاصل از "زمینه یابی پایش پویای مهاجر داخلی ملی 2014"  بکار رفت. ما 170904 مهاجر داخلی روستایی به شهری را بر حسب بیمه سلامت اجتماعی شان دسته بندی نمودیم، یعنی، بیمه نشده توسط بیمه سلامت اجتماعی، بیمه شده توسط طرح بیمه سلامت اجتماعی روستایی (طرح پزشکی تعاونی روستایی نوین (NCMS) ) یا طرح های بیمه سلامت اجتماعی شهری (بیمه پزشکی پایه مبتنی بر کارمند شهری (UEBMI) )/ بیمه پزشکی پایه مبتنی بر سکنه شهری URBMI))  و بیمه شده دوگانه (ثبت شده هم در طرح های روستایی و هم شهری). حمایت مالی به عنوان "درصد پرداخت های از جیب شخص (OOP) برای آخرین خدمت بستری در طول 12 ماه گذشته در هزینه کل خانوار تعریف شد.

نتایج. نرخ بیمه نشدگان بیمه سلامت اجتماعی و طرح پزشکی تعاونی روستایی نوین، بیمه پزشکی پایه مبتنی بر کارمند و پوشش بیمه دوگانه در مهاجران روستا به شهر، به ترتیب 17.3% (95% CI 16.9%  تا 17.7%)، 66.6% (66.0% تا 67.1%)، 22.6% (22.2% تا 23.0%) و 5.5 (5.3% تا 5.7%) بود. به طور متوسط، شاخص حمایت مالی در بین بیمه نشدگان، فقط بیمه شدگان NCMS، فقط بیمه شدگان URBMI / UEBMI و شرکت کنندگان بیمه شده دوگانه÷ به ترتیب 13.3%، 9.2%، 6.2% و 5.8% (p=0.004) بود. پس از کنترل عوامل مخل و تنظیم تاثیر حمایت بیمه سلامت شخصی، در مقایسه با افراد بدون بیمه سلامت اجتماعی ، URBMI / UEBMI ، NCMS و بیمه دوگانه ممکن است سهم درصد متوسط پرداخت های OOP را به میزان 33.9% (95% CI 25.5% تا 41.4%)، 14.1% (6.6% تا 20.9%) و 26.8% (11.0% تا 39.7%) کاهش دهند. 

نتیجه گیری. گرچه مهاجران روستایی به شهری با موانع دستیابی به طرح بیمه سلامت اجتماعی  مواجه هستند، اما یافته های ما، تاثیر حمایت مالی مثبت بیمه سلامت اجتماعی  را تایید می کند. بهبود دسترسی و قابلیت حمل بیمه سلامت، حمایت مالی برای مهاجران داخلی را ارتقا داده و به علاوه، پوشش سلامت همگانی در چین و سایر کشورهایی که با موانع مربوط به مهاجرت برای کسب پوشش همگانی مواجه هستند را تسهیل می نماید. 

مقدمه
             تا انتهای سال 2015، جمعیت براورد شده مهاجران داخلی روستا به شهر (IMs) در چین به 277.5 میلیون نفر رسیده بودند که یک پنجم جمعیت چین را تشکیل می داد. مانند بسیاری از کشورهای دیگر در سرتاسر دنیا، کسب پوشش سلامت همگانی (UHC) ، یکی از اولویتهای سلامت چین برای حصول اطمینان از این مساله است که همه مردم مراقبت از سلامت با کیفیت لازم را بدون سختی مالی دریافت می کنند. بیمه سلامت اجتماعی (SHI)، مورد تاکید اصلی تلاش ها برای ارتقاء دستیابی به مراقبت از سلامت و ارائه حمایت مالی در برابر هزینه مراقبت از سلامت در چین و سایر کشورهای دارای درامد پایین و متوسط محروم کننده بوده است. بیمه سلامت اجتماعی ، از دهه 1990 در چین، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. مشابه بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر دارای نظام های بیمه سلامت اجتماعی  هستند، چین اصلاح طرح های بیمه سلامت اجتماعی  ملی را از طریق اولین معرفی یک طرح بیمه سلامت اجتماعی  برای کارگران در سال 1998 آغاز نمود که بیمه پزشکی پایه مبتنی بر کارمند شهری (UEBMI) است.در سال 2003، طرح پزشکی مبتنی بر جامعه ایجاد شد و پوشش سکنه روستایی را پیشنهاد داد. بعدا، در سال 2007، طرح بیمه پزشکی پایه سکنه روستایی (URBMI) برای سکنه شهری بیکار به طور آزمایشی اجرا شد و سپس در سرتاسر چین، افزایش مقیاس پیدا کرد. NCMS و URBMI عمدتا، از طریق دولت محلی یارانه دریافت می کنند، در حالیکه تامین مالی UEBMI، بیشتر از حق بیمه های مشترک کارفرمایان و کارمندان شهری صورت می گیرد. تامین مالی و مزایای دقیق این سه طرح بیمه سلامت اجتماعی، در جدول 1 خلاصه شده اند. تا انتهای سال 2015، دولت چین به طور موفقیت آمیزی سه طرح بیمه سلامت اجتماعی  را به بیش از 95% از جمعیت ارائه کرد. 

این مقاله در نشریه BMJ منتشر شده و ترجمه آن با عنوان بیمه سلامت اجتماعی در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Social health insurance coverage and financial protection among rural-to-urban internal migrants in China: evidence from a nationally representative cross-sectional study