چکیده

      هدف: ارزیابی الگوهای متفاوت بیماری شریان کرونر درمیان بیمارانی با آنژین ناپایدار به وسیلۀ نقش آنژوگرافی کرونر CT چندبخشی.

بیماران و روش‌ها: از سپتامبر 20123 تا می 2014، چهل بیمار از آنژین ناپایدار شکایت می‌کردند و علائم ابتدایی منفی الکتروکاردیوگرام (ECG) و آنزیم تروپونین متأثر از آنژیوگرافی کرونر CT چندبخشی از خود نشان می‌دادند. روی هر بیمار یک اسکن غیرکنتراست صورت می‌گیرد تا میزان کلسیم تعیین گردد، آنگاه یک کنتراست اسکن دریچه‌ای ECG را افزایش می‌دهد، سپس تصاویر محوری به دست آمده بر روی یک ایستگاه کاری پیشرفته از نو ایجاد می‌شوند. در نهایت، تحلیل اصولی ضایعات شریان کرونر انجام می‌پذیرد.

نتایج: 9 بیمار CTCA نرمال داشتند، 5 بیمار کلسیفیکاسیون [انباشته‌شدن توده‌های کلسیم در بافت‌های بدن] داشتند، 16 بیمار هیچ ضایعۀ انسدادی قابل‌توجهی نداشتند و 10 بیمار CAD قابل‌توجهی داشتند. در مجموع 70 رگ کرونر یافت شد که پلاک خونی داشتند. تعداد بیماران با بیماری رگ‌های چندگانه به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از بیمارانی بود در زمان تشخیص بیماری تک رگی داشتند.

نتیجه‌گیری: آنژیوگرافی کرونر CT چند بخشی غیرتهاجمی، تکنیکی قابل اعتماد با قابلیت بالا برای شناسایی بیماری شریان کرونر و تخمین میزان انسداد، تعداد کرونرهای مبتلا و الگوی ابتلای آن‌ها می‌باشد و می‌تواند در تمرین‌ بیماران با آنژین ناپایدار مورد استفاده قرار بگیرد.

1. مقدمه

      بار خطری، هزینه‌ای و زمانی مربوط به آنژیوگرافی کاتتر کرونر (CCA) حاکی از نیاز به ایجاد یک ارزیابی غیرتهاجمی برای بیماران مظنون به بیماری شریان کرونر (CAD) دارد، به ویژه برای بیمارانی با احتمال کم بیماری(1).

      اهمیت اجتماعی-اقتصادی بیماری قلبی انگیزۀ قابل توجهی را برای رشد ابزارهای رادیولوژیک برای تصویربرداری غیرتهاجمی شریان‌های کرونر ایجاد می‌نماید(2).

     با وجود این، طی ده سال گذشته، توسعه‌های پیش‌رونده در وضوح فضایی شناساینده‌های چندگانه CT (MDCT) تشخیص دقیق CAD را ممکن می‌سازند، که به موجب آن جایگزینی برای CCA ارائه می‌گردد.

این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان بیماری شریان کرونر در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Role of multi-slice CT coronary angiography in evaluating the different patterns of coronary artery disease in patients with unstable angina