عنوان مقاله:

اشتراک داده ها و مسائل حریم خصوصی به وجود آمده درباره داده های کووید 19 و کاربرد ها

Data sharing and privacy issues arising with COVID-19 data and applications

سال انتشار: 2022

رشته: کامپیوتر - زیست شناسی - مهندسی پزشکی

گرایش: امنیت اطلاعات  - بیوانفورماتیک - مهندسی پزشکی بالینی

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله اشتراک داده ها

مشاهده سایر مقالات جدید:

 

مقالات ISI کامپیوتر

 

مقالات ISI زیست شناسی

4. COVID-19 applications and privacy
Countries are developing various strategies against the epidemic threat. The main ones are to increase social distance, providing support products for health units by using technology and developing practices to reduce the spread and economic harm of the epidemic by utilizing data.

While individuals expect violence of the epidemic to be mapped on location basis from these applications, health institutions are also expecting solutions for the identification of people in the risk group and rapid identification of those who are in contact with COVID-19-positive individuals. It is very important that the technology solutions developed during this period comply with the regulations on data privacy. It has appeared that the applications developed in the scope of these expectations include absolute location, relative location, and personal data of users. Although these data provide great benefits in the fight against COVID-19, it is also necessary to foresee the risks that may occur after the epidemic when the relationship of metrics with each other is considered. When the applications developed in this context are examined, it is observed that all of them track ground position and some of them do not have any kind of conditional electronic document such as Terms and Conditions, which provides information to user about what his/her rights are, what kind of data are used, and whether his/her data are shared with third parties or not. Table 4.4 shows the most privacy-invasive COVID-19 applications.2

4.1. Privacy metrics
The purpose of the privacy metrics is to compute the level of privacy of users in a system and the amount of guard presented by technologies that increase privacy. The technical privacy metric takes the features of a system as input and achieves a numerical value. This value allows both to achieve the level of privacy and to compare it with other privacy-protecting methods [27].

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

4. برنامه های کاربردی COVID-19 و حریم خصوصی
کشورها در حال توسعه استراتژی های مختلف در برابر تهدید همه گیر هستند. عمده‌ترین آنها افزایش فاصله اجتماعی، ارائه محصولات حمایتی برای واحدهای بهداشتی با استفاده از فناوری و توسعه روش‌هایی برای کاهش شیوع و آسیب اقتصادی همه‌گیری با استفاده از داده‌ها است.

در حالی که افراد انتظار دارند خشونت اپیدمی براساس موقعیت مکانی از این برنامه ها ترسیم شود، مؤسسات بهداشتی همچنین منتظر راه حل هایی برای شناسایی افراد در گروه خطر و شناسایی سریع افرادی هستند که با افراد مبتلا به کووید-19 در تماس هستند. بسیار مهم است که راه حل های فناوری توسعه یافته در این دوره با مقررات مربوط به حریم خصوصی داده ها مطابقت داشته باشد. به نظر می رسد که برنامه های کاربردی توسعه یافته در محدوده این انتظارات شامل مکان مطلق، مکان نسبی و داده های شخصی کاربران است. اگرچه این داده‌ها مزایای زیادی در مبارزه با COVID-19 ارائه می‌کنند، اما همچنین لازم است خطراتی را که ممکن است پس از همه‌گیری رخ دهد، زمانی که رابطه معیارها با یکدیگر در نظر گرفته می‌شود، پیش‌بینی کرد. هنگامی که برنامه های کاربردی توسعه یافته در این زمینه بررسی می شوند، مشاهده می شود که همه آنها موقعیت زمین را ردیابی می کنند و برخی از آنها هیچ نوع سند الکترونیکی مشروطی مانند شرایط و ضوابط ندارند که اطلاعاتی را در مورد حقوق کاربر در اختیار کاربر قرار دهد. هستند، چه نوع داده هایی استفاده می شود و آیا داده های وی با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته می شود یا خیر. جدول 4.4 بیشترین برنامه های کاربردی کووید-19 را که به حریم خصوصی تهاجم می کنند نشان می دهد