عنوان فارسی مقاله:

غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد


عنوان لاتین مقاله:

THYROID HORMONE CONCENTRATIONS IN CAPTIVE AND FREE-RANGING WEST INDIAN MANATEES (TRICHECHUS MANATUS)


برای دانلود رایگان مقاله لاتین غلظت های هورمون تیرویید در گاوهای دریایی هندی محبوس و آزاد و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 

جستجوی مقالات بر اساس کلمات کلیدینمونه متن ترجمه

خلاصه

چون هورمون تیروئید نقش مهمی را در تنظیم سوخت و ساز بدن دارد میزان های سوخت و سازی (متابولیک ) پایین که برای گاوهای دریایی گزارش شده است نشان می دهد که غلظت های هورمون تیروئید در این حیوانات کاهش یافته است هر چند غلظت های هورمون تیروئید هنوز باید در گاوهای دریایی آزمایش شود تاثیرات محبوس بودن رژیم غذایی و شوری آب روی غلظت های تریودوتیزونین کلی پلاسما (tT3 ) تیروکسین کلی (tT4 ) و تیروکسین آزاد (tT4 ) در گاوهای دریایی آزاد غلظت های tT4 و FT4 بیشتری را نسبت به گاوهای بزرگسال محبوس نشان دادند بدون در نظر گرفتن رژیم غذایی نشان می دهد برخی جنبه های محبوس بودن باعث غلظت های T4 کاهش یافته می شود برای تعیین این که آیا این کاهش ممکن است به تغذیه مربوط شود بزرگسالان محبوسی که با سبزیجات (گیاهان ) مختلط تغذیه می شدند به طور سختگیرانه به رژیم غذایی علف دریایی روی آوردند که باعث کاهش در مصرف غذا و کاهش در توده ی بدنی آن ها شد هر چند غلظت های Tt4,Ft4 در مقادیر اولیه به مدت 19 روز به طور قابل توجهی افزایش یافتند این ممکن است نشان دهنده ی این باشد که در طول دوره های کاهش مصرف غذا هورمون تیروئید گاوهای دریایی فعال می شود لیپولیسیس ارتقا می یابد تا احتیاجات انرژتیک و آب آنها برآورده شوند علی رغم میزان های پایین سوخت و سازی غلظت های هورمون تیروئید در گاوهای دریایی (مناتی ها ی ) محبوس با غلظت های هورمون تیروئید برای دیرگ پستانداران خشکی و دریایی قابل مقایسه بود و این نسان دهنده این است که میزان پایین سوخت و ساز (متابولیک ) در گاوهای دریایی به گردش کاهش یافته ی غلظت های هورمون تیروئید مربوط نمی شود .