عنوان فارسی مقاله:

تغییرشکل ها و جابجایی های محدود کره های توخالی غیرقابل انبساط در راستای شعاعی


عنوان انگلیسی مقاله:

Finite Deformations and Motions of Radially Inextensible Hollow Spheres



برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تغییرشکل ها و جابجایی های محدود کره های توخالی غیرقابل انبساط در راستای شعاعی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 







نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله راه‌حل‌های تورم - تراکم شعاعی و نوسان شعاعی برای کره‌های توخالی از جنس مواد ارتجاعی همسانگرد معرفی می‌شوند که در راستای شعاعی غیرقابل‌انبساطند. هم چنین راه‌حل‌هایی برای تورم - تراکم شعاعی و نوسان شعاعی برای کره‌های توخالی واژگون شده که در راستای شعاعی غیرقابل‌انبساطند و از جنس مواد ارتجاعی همسانگردند بدست می‌آید. سپس نتایج استاتیکی و دینامیکی برای کره‌های توخالی واژگون شده و واژگون نشده که در راستای شعاعی غیرقابل‌انبساطند با هم مقایسه می‌شوند. مواد‌هارمونیک و تراکم‌پذیر وارگا برای اثبات این راه‌حل‌ها استفاده خواهند شد.