چکیده

           در حوزه فعلی توسعه نرم افزاری، تعداد زیادی از مدل های چرخه دوام برای توسعه نظام مند نرم افزار و پروژه های رایانه ای، نظیر مدل آبشار، مدل آبشار تکرارشوند، مدل نمونه، مدل مارپیچی و غیره در دسترس هستند. این مدل ها دارای ویژگی های خاص خود بوده و برای موقعیت خاصی از توسعه نرم افزاری و نرم افزار مناسب هستند. ممکن است مشخص شود که یک مدل چرخه دوام نرم افزار بسته به محیط توسعه پربازده تر از دیگری باشد. در این مقاله، تلاش شده است تا از این جنبه مدل های مختلف چرخه دوام نرم افزاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. علاوه بر این، تلاش هایی نیز برای توسعه هستی شناسی دسته های مختلفی از پروژه های نرم افزاری و بررسی مدل های چرخه دوام نرم افزاری بر اساس این دسته بندی ها صورت گرفته است. 

1. مقدمه  
             پروژه نرم افزاری، بدون توجه به این که کوچک یا بزرگ باشند، ازمیان مراحل مشخصی عبور می کنند که با یکدیگر به عنوان چرخه دوام توسعه نرم افزاری (SDLC) شناخته می شوند. پنج مرحله وجود دارد که بخشی از SDLC به شمار می روند. این مراحل عبارت هستند از: تعریف ملزومات، طراحی، کد گذاری، آزمودن، و نگهداری.
            مدل های SDLC بر اساس مراحل مختلف SDLC، ترتیبی که آنها طبق آن روی می دهند و تعامل بین آنها ایجاد می شوند. خروجی ناشی از هر مرحله به عنوان ورودی مرحله بعد عمل می کند. در بخش بعد، به بحث در مورد برخی از مدل های SDLC خواهیم پرداخت. مکن است ثابت شود که یکی از مدل های چرخه دوام توسعه نرم افزاری بسته به محیط توسعه، پربازده تر از مدل های دیگر باشد. در این مقاله، تلاش شده است تا مدل های مختلف SDLC از این دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. دسته بندی هستی شناسی پروژه های نرم افزاری مختلف نیز در این مقاله ارائه می شود. 

ترجمه این مقاله با عنوان توسعه هستی شناسی در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Ontology Development and Analysis for Software Development Life Cycle Models