چکیده 
           این مقاله تکنیک های تحلیل اخلاقی، ازجمله آموزش قابل تطبیق چند حلقه ای و فضایل اخلاقی برای تحلیل تروریسم دولتی و غیر دولتی را به کار می‌گیرد. همچنین درباره بهره گیری از ترس از تروریسم به عنوان مکانیسم کنترلی توسط دولت،به طریقی که این ترس می‌توان ازجمله به وسیله رسانه ها تقویت نمود و از آن بر علیه گروه های اقلیت قربانی استفاده شود ، تا توجه ازسیاست های دولت منحرف گردد . تعدادی مدل بازخورد برای شرح رابطه بین اقدامات تروریستی ، ترس از تروریسم ، منافع شخصی و قربانی شدن ارائه گردیده است .

مقدمه 
تروریسم چیست ؟ 
           هدف این مقاله کاربرد تحلیل اخلاقی وتکنیک های مدل سازی برای بهبود فهم شرایطی است که تروریسم را تقویت وترویج می دهد و موضوعات اخلاقی است که مرتبط با تروریسم و مبارزه با آن هستند.این مقاله به صورتی که در پی می آید تنظیم گردیده است: دو بخش اول مقاله چهارچوبی برای تحلیل اخلاقی بعدی از طریق بحث درباره تعاریف مختلف تروریسم وسابقه تروریسم ونیز معنای مسئولیت فردی و جمعی ارائه می دهد . سه بخش بعدی تعدادی از روش های متفاوت برای تحلیل اخلاقی تروریسم ارائه می دهد ؛ به برخی موضوعات اخلاقی بروز یافته در مبارزه با تروریسم توجه نموده ؛ وبه گستره تهدیدات تروریستی و ماهیت پاسخ به تروریسم توجه می نماید . نتیجه گیری ها در بخش آخر ارائه شده است.

تعاریف تروریسم 
          الزام تحلیل نظری تعریفی ازتروریسم است،اما:"تروریسم"مفهومی سیاسی است وبه تبع آن ارائه تعریف تروریسم بحث آفرین نیست.مطابق علم صرف تروریسم ازلغت لاتینterrere(دهشت،دهشت افکنی)،برای به وحشت انداختن مشتق گردیده است وواژه برای اولین باردرشکل فرانسوی آن "terrorisme" برای شرح استفاده از بازداشت یا اعدام مخالفان توسط انجمن تندروها در فرانسه بعد از انقلاب برای ترساندن عامه مردم در جهت تسلیم مورد استفاده قرار گرفته است . [1] 

ترجمه این مقاله با عنوان تروریسم و حقوق بشر در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

Terrorism, Human Rights and Ethics: A Modelling Approach