چکیده

         سرمایه گذاری های بخش خصوصی از طریق مشارکت، PFI و یا دیگر مکانیزم ها یکی  از بهتری های بسیار مهم در فرآیند های بازسازی شهری می باشد. تا به امروز تحقیقات کمی در رابطه با درک بخش خصوصی، دلایل مشارکت در بازسازی های شهری و رابطه بین بخش خصوصی و عمومی ارائه شده است. این مقاله بر اساس چهار مباحثه در گروه های کنترل با عوامل دخیل در فرآیند بازسازی می باشد. تفسیر،که نوعی از دیدگاه های کیفی می باشد، چهار طرح اصلی را در این مباحثه ها بررسی میکند که اصطلاحا منطق های سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازسازی های شهری هستند؛ سیاست هایی را بررسی می کند که برای تشویق بخش خصوصی برای  سرمایه گذاری مورد استفاده قرارمی گیرند؛ تامین مالی در بازسازی های شهری را بررسی می کند؛ و موضوع کاهش ریست را ارزیابی می کند.

مقدمه

         به عنوان یک بخش داخلی از فرآیند بازسازی شهری، نقشی است که توسط بخش خصوصی از نظر تحریک توسعه املاک و سرمایه گذاری ها در آن بخش شکل می گیرد. استفاده از سرمایه در بازسازی ها باعث شکل گیری سوال در رابطه با دسترسی به تامین مالی و مقیاس خاص توسعه، وابستگی بیشتر بر روی بخش خصوصی و تعامل با آن می شود. اما، از نقطه نظر بخش خصوصی ، این درک وجود دارد که پروژه های بازسازی شهری ریسک بالایی دارند زیرا اطلاعات کمی در رابطه با ارزش دارایی ها وجود دارد که با در نظر داشتن نیاز برای گسترش تامین مالی، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های دیگر شود.

         تمرکز مجدد بر روی سیاست های شهری در دهه 1990 مرتبط با تغییر در تمرکز بر روی بازسازی ها بر اساس املاک به سمت دستور کار مشارکت گسترده تر با تمرکز بر روی منافع اجتماعی می باشد که این موضوع به صورت نمونه در چالش های شهری و بودجه بازسازی  منفرد (SRB) دیده می شود. در حالی که هر دوی این برنامه های مبتکرانه بر اساس مفاهیم مناقصه ای مشخص شده اند، یک طرح اصلی در مورد اول نیاز به یک سازمان برای شکل دادن به یک مشارکت موثر با بخش خصوصی، سازمان های داوطلبانه و گروه های اجتماعی می باشد- فلسفه ای که بر اساس تاکید مورد دوم بر روی نقش جوامع محلی تقویت شده است. این رویکرد بر اساس برنامه مسیر رو به جلو (DETR 1997) تعیین شده و نشان دهنده یک تمرکز قوی تر بر روی ابعاد اجتماعی بازسازی  های شهری می باشد. رویکرد جامع نیز در گزارش کارگروه شهری (1999a) قابل مشاهده می باشد که این گزارش از بازسازی های شهری موفق پشتیبانی می کند که بر اساس رهبری های محلی دموکراتیک، مشارکت عمومی و استفاده از تامین مالی عمومی برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، ایجاد شده اند. در این زمینه نقش پایدار تامین مالی از بخش خصوصی برای برنامه هی موجود همراه با آژانس های توسعه منطقه ای (RDAها) به عنوان یکی از المان های اساسی برای تحقق بازسازیهای موثر شهری دیده می شود. جذب تامین مالی موثر از طرف بخش خصوصی یکی از چالش های اصلی برای دولت می باشد زیرا موانعی در نظر نهاد ها و عوامل غیر سرمایه گذاری در بازسازی های شهری وجود دارد.

این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان بازسازی های شهری در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:

The financing of urban regeneration