دانلود رایگان مقالات انگلیسی ISI با ترجمه فارسی

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان مقالات انگلیسی فیزیولوژی گیاهی» ثبت شده است

فتوسنتز برگهای منبع (مقاله رایگان pdf)

چکیده 

          زمانیکه هفت گونه از غلات تحت شرایط زیست محیطی یکسان کشت شدند، کاهش نسبت مخزن به منبع منجر به کاهش میزان فتوسنتز در عرض 1 الی 3 روز در گونه های Cucumis sativus L، Gessypium hirsutum L و Raphanus sativus L. گردید ولی در گونه های Cupsicum annuum L. ، Solanum melongena L. ، Phaseolus vulgaris L. یا Ricinus communis L. چنین نبود. این کاهش به بستن روزنه ارتباطی نداشت. در گیاه پنبه و خیار، حذف مخزن منجر به افزایش میزان نشاسته و قند، در ذخایر گلوکز 6-فسفات و فروکتوز-6 فسفات گردید و نیز منجر به افزایش در نسبت 14C شناسایی شده در فسفات های قندی و UDP گلوکز پس از تامین 14CO2 گردید. زمانیکه مانوز در اختیار دیسک های برگی قرار گرفت تا با فسفات غیرآلی سیتوپلاسمی تشکیل کمپلکس دهد، تحریک سنتز نشاسته، و مهار تثبیت CO2، در دیسک های شاهد مشاهده گردید اما در دیسک های گرفته شده از گیاهان تحت آزمایش چنین نبود. بافر فسفات باعث کاهش سنتز نشاسته در گیاهان تحت آزمایش گردید ولی نه در دیسک های شاهد چنین نبود. این یافته ها نشان می دهد که  حذف مخزن منجر به میزان کاهش یافته ای از فسفات غیرآلی به ترکیبات فسفریله می گردد. در لوبیا کربن 14C در فسفات های قندی بعد از حذف مخزن افزایش یافت ولی بدون تجمع سوکروز چنین گردید که نشانگر کنترل شدیدتر میزان قند در حالت بازخورد بود. نشاسته به میزان بالاتر از بقیه گیاهان تجمع یافت ولی میزان تثبیت CO2 برای چندین روزثابت بود.

ادامه مطلب...
۰۳ اسفند ۰۱ ، ۱۱:۱۱ ۰ نظر

حمل و نقل در سیتوپلاسم (مقاله رایگان pdf)

خلاصه

          عملکرد مناسب اندامکهای یوکاریوتی تا حد زیادی وابسته به بسته بندی خاص پروتئین های حمل و نقل در داخل کیسه های کوچک تحویل گذرا است. مسیر هدف یابی سیتوپلاسم به واکوئل (CVT)، مسیر ترافیک مربوط به اتوفاژی (مکانیزم اصلی کاتابولیک شامل تخریب سلول یا اجزای سلولی بدون وظیفه) است که پروتئین ها، aminopeptidase I و αmannosidase را حمل و نقل می کند، به طور انتخابی از سیتوپلاسم به واکوئل شبه-لیزوزوم مخمر حمل و نقل می شود. این مطالعه، یک مکانیسم مولکولی برای حمل و نقل ویژگی در این مسیر شامل چهار مرحله مجزا را روشن می کند. گیرنده Cvt19، نقش مرکزی را در این فرایند ایفا می کند: حوزه های مجزا در Cvt19، پروتئین محموله چندپاره شده را شناسایی می کند و آنها را به ماشین آلات تشکیل کیسه های کوچک از طریق تعامل با Cvt9 و Aut7 ارتباط می دهد. از آنجا که اتوفاژی (مکانیزم اصلی کاتابولیک شامل تخریب سلول یا اجزای سلولی بدون وظیفه)، مکانیسم اولیه برای گردش ارگان سلولی است، این نتایج، بینشی را به فرایندهای فیزیولوژیکی در هموستاز سلولی، از جمله بسته بندی خاص اندامکهای آسیب دیده و یا اضافی برای تحویل لیزوزومی و تجزیه بحرانی ارائه می دهد.

ادامه مطلب...
۱۰ آذر ۰۱ ، ۰۸:۴۵ ۰ نظر

تکامل سلول گیاهی (مقاله رایگان pdf)

         ویروسها موجوداتی اجبارا-همزیست هستند که برای تکمیل چرخه زندگیشان، تعامل تنگاتنگی با میزبانشان دارند. هر سلول آلوده، با انباشتگی محصولات و فعالیتهای ویروسی مواجه است که تکامل یافته اند تا از تکثیر و گسترش ویروس در زمینه عملکردها و واکنشهای دفاعی سلول میزبان حمایت کنند. ویروس موزائیک توتون، پروتئینهای همانند ساز (رپلیکاز) و پروتئین پوششی را به منظور همانند سازی و حمایت از ژنوم RNA، و نیز پروتئین حرکتی (MP)  را که به RNA متصل شده و محدوده اندازه خروجی پلاسمودسماتا را به منظور تسهیل گسترش RNA ژنومی ویروسی (vRNA) دستکاری می کند، کد گذاری می نماید. پروتئین حرکتی و رپلیکاز نیز در سیستم خاموش سازی RNA سلولی که بر بیان و رشد ژن گیاهی اثر می گذارد، دخالت می کنند. بعلاوه، سلولهای آلوده به ویروس، محرک ایجاد یک سیگنال سیستماتیک پیشایش، د بخش جلویی ویروس هستند که موجب تحریک نوترکیبی ژنومی شده و منجر به تغییرات ژنتیکی قابل توارث می شوند. بنابراین، ویروس ها می توانند از طریق تعاملات مولکولی گوناگون، با میزبانشان کنش و واکنش داشته باشند. با در نظر گرفتن میزان بالای جهش ویروسها، این تعاملات دلالت بر فرایندها و تطابقات تکاملی در رابطه ی ویروس-میزبان که می توانند بر تکامل یوکاریوتی اثر بگذارند، دارند.

ادامه مطلب...
۲۳ آبان ۰۱ ، ۰۸:۴۷ ۰ نظر

خفتگی و جوانه زنی (مقاله رایگان pdf)

چکیده

        گیاهان دانه‌دار رشد می کنند تا زمانی که خفتگی در دانه‌های بالغ تازه حفظ شود تا زمانی که زمان مناسب برای جوانه زنی فراهم شود. خفتگی دانه و جوانه زنی دو فرآیند فیزیولوژیکی جدا هستند و انتقال از خفتگی به جوانه زنی فقط یک مرحله حیاتی در چرخه تکاملی گیاهان نیست بلکه برای تولیدات کشاورزی هم مهم است. این فرآیند‌ها به طور دقیق توسط هورمون‌های درون ریز و نشانگر‌های زیست محیطی تنظیم می شوند. اگرچه ABA(آبسیزیک اسید) و Gas(ژیبرلین‌ها) به عنوان هورمون‌های گیاهی اولیه ای شناخته می شوند که به صورت آنتاگونیستی خفتگی دانه را تنظیم می کنند، یافته‌های اخیر نشان می دهد که هورمون گیاهی دیگری، آکسین،  برای القا و نگهداری خفتگی دانه ضروری است و بنابراین ممکن است به عنوان یک محافظت کننده کلیدی برای خفتگی دانه عمل کند. در این مقاله مروری، ما یافته‌های اخیرمان را درباره شبکه‌های مولکولی پیشرفته خلاصه می‌کنیم که نقش کلیدی را در هورمون‌های گیاهی دارند که خفتگی دانه و جوانه زنی را تنظیم می‌کند که در آن فاکتور‌های رونویسی داری دومین AP-2 نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. هم‌چنین ما برهم کنش سیگنال‌های هورمونی مجزایی را بررسی می‌کنیم که در خفتگی دانه و جوانه زنی نقش دارند و بر تعادل بین ABA/GA تمرکز می‌کنیم که گره اصلی را تشکیل می‌دهند. 

ادامه مطلب...
۰۱ آبان ۰۱ ، ۰۸:۳۸ ۰ نظر