عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی بررسی آب های سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین در آبخیز رودخانه تیشیو در شمال ژاپن


عنوان انگلیسی مقاله:

Simulation of watershed hydrology and stream water quality under land use and climate change scenarios in Teshio River watershed, northern Japan


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی شبیه سازی بررسی آب های سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین در آبخیز رودخانه تیشیو در شمال ژاپن و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

پیش بینی کمیتی تاثیرات زیست محیطی بر سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین در آبخیز می تواند به عنوان مبنایی عالی برای توسعه الگوهای مدیریت آبخیز خدمت می کنند . کمیت و کیفیت آب از جمله شاخص های کلیدی زیست محیطی می باشند که نسبت به انواع اختلال های بیرونی حساس می باشند . هدف این بررسی این است تا تاثیرات تغییر کاربری و تغییرات جوی بر مقدار و کیفیت آب در مقیاس آبخیز و درک روابط بین اجزای آب شناسی و کیفیت آب در آن مقیاس تحت سناریو های مختلف جوی و استفاده از زمین را ارزیابی نمایند . ما یک رویکرد را برای مدل سازی و بررسی تاثیرات استفاده از زمین و سناریو های تغییر جوی در چرخه های آب و ماده مغذی و آب شناسی آبخیز و مدل ماده مغذی را برای آبخیز رودخانه نشیو در هوکایدو در شمال ژاپن توسعه داده ایم . تغییر کاربری زمین پیش بینی شده تحت شرایط جوی و خط مبناء باعث کاهش بارهای رسوب ، نیتروژن و فسفر کلی از آبخیز به رودخانه گردید . این وضعیت را به دریافت ماده مغذی بالاتر توسط غلات و ماده مغذی کمتر معدنی سازی توسط میکروب ها ، نشت ماده مغذی کاهش یافته از خاک و راندمان های آب کمتر در مزرعه نسبت می دهند . تغییرات جوی ( رسوب و دما ) برنامه ریزی شده بودند تا تاثیر بیشتر بر افزایش یافتن جریان آب سطحب ، جریان جانبی ، تخلیه آب زیرزمینی و بازده آب نسبت به تغییر کاربری زمین داشته باشند . رواناب سطحی بویژه در ماه های اوریل و می کاهش یافته بود و در ماه های مارس و دسامبر با زیاد شدن دما کاهش یافته بود .