عنوان فارسی مقاله: تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگPhra Wihan
عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of intermediate principal stresses on compressive strength of Phra Wihan sandstone





برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر تنش اصلی میانگین (2σ) بر مقاومت فشاری ماسه سنگPhra Wihan و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 







نمونه متن ترجمه

چکیده

برای تعیین مقاومت فشاری ماسه سنگ Phra Wihan تحت تنش های سه گانه واقعی، از یک قاب بارگیری چندمحوره استفاده شده است. نمونه های سنگ به صورت مکعبی با ابعاد اسمی 5 × 5 × 5 سانتی متر است. تحت σ3 کم، σ1 در شکست در ابتدا با σ2 افزایش می یابد و سپس با σ2 کاهش می یابد. در σ3 بالا، σ1 با σ2 افزایش می یابد. معیار شکست کولمب و Wiebols & Cook اصلاح شده که از نتایج آزمون مشخصه بدست آمده، مقاومت ماسه سنگ را برحسب J_2^(1/2) به عنوان تابعی از J1 تحت تنش های سه محوره واقعی پیش بینی می کند. معیار Wiebols & Cook اصلاح شده، تنشهای شکست را بهتر از معیار کولومب توصیف می کند.