عنوان فارسی مقاله:

رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس: مدل سازی خط سیرهای رشد فردی در طی سه سال نخست زندگی

عنوان انگلیسی مقاله:

Language, motor and cognitive development of extremely preterm children: Modeling individual growth trajectories over the first three years of lifeبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس: مدل سازی خط سیرهای رشد فردی در طی سه سال نخست زندگی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه
چکیده
نرخ بقای نوزادان با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) در 15 سال گذشته بیش از 80 درصد افزایش یافته است، اما عواقب سوء آن بر شایستگی های رشدی کوتاه مدت و درازمدت ممکن است شدید باشد. هدف مطالعه حاضر توصیف خط سیرهای رشد مهارت های زبانی، حرکتی و شناختی در میان کودکان با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) در مقایسه با همتایان برخوردار از دوره کامل (FT) رشد جنینی خود از ابتدا تا سال سوم زندگی می باشد که دوره حیاتی رشد و نمو محسوب می گردد. از تجزیه و تحلیل منحنی رشد برای بررسی تفاوت های فردی و گروهی بر حسب وضعیت اولیه در 12 ماهگی و نرخ رشد در طی سال دوم و سوم زندگی با توجه به ارزیابی پنج نقطه ای استفاده گردید. بیست و هشت کودک تک زبانه ایتالیایی، که در میان آن ها 17 کودک با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) (به طور متوسط 25.7 هفته) و 11 کودک برخوردار از دوره کامل رشد جنینی (FT) بودند، از طریق BSID-III در 12، 18، 24، 30 و 36 ماهگی از نظر مهارت های زبانی و در 12، 24 و 30 ماهگی از نظر مهارت های حرکتی و شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
کودکان با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) نسبت به همتایان برخوردار از دوره کامل رشد جنینی (FT) خود به صورت معناداری نمرات پایین تری را در زمینه مهارت های زبانی، حرکتی و شناختی نشان داده و حتی وقتی که سن اصلاح شده آن ها در نظر گرفته شد نیز بر این نقطه ضعف خود تا 3 ساللگی غلبه ننمودند. با توجه به منحنی رشد، در رشد حرکتی یک واگرایی فزاینده و معناداری مشاهده گردید که نشان دهنده اثر متئو (Matthew) در رابطه با نمونه زودرسی بود که در پشت سر نمونه برخوردار از دوره کامل رشد جنینی بعدی واقع می شد. در عوض، در رشد زبانی و شناختی، شکاف پایداری بین دو نمونه دیده شد.
افزون بر این، در رابطه با رشد زبانی در هر دو نمونه از نظر نرخ تغییرات، تفاوت های بزرگ بین فردی مشاهده گردید. یافته های ما بر ارتباط نظری و بالینی تجزیه و تحلیل در طی تجزیه و تحلیل منحنی رشد تاکید داشته و خط سیر رشد کودکان با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) در مهارت های زبانی و هم چنین در حوزه های حرکتی و شناختی نیز تنوع بین فردی آنان را مد نظر قرار می دهد.