عنوان فارسی مقاله:

توصیه محصول تجارت موبایلی بر مبنای چند کانال ترکیبی

عنوان انگلیسی مقاله:

Mobile commerce product recommendations based on hybrid multiple channelsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی توصیه محصول تجارت موبایلی بر مبنای چند کانال ترکیبی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه
چکیده
تعداد مشترکین نسل سوم (3G) که تجارت موبایلی را پشتیبانی می کنند با رشد ارتباط داده موبایل افزایش یافته است. دوربین های چند کانال که می خواهند تجارت موبایلی را توسعه دهند، خاطر نبود دانش درباره رفتار مصرف کاربران روی کانال های جدید موبایل با دشواری هایی مواجه هستند. توصیه های عادی فیلترینگ تعاونی (CF) ممکن است تحت تاثیر مسئله پراکندگی شود چراکه محصولات نسبتاً کمی روی اینترنت موبایل جستجو و خرید می شوند. در این پژوهش یک روش چند کانال ترکیبی پیشنهاد می کنیم تا نبود آگاهی در خصوص رفتار مصرفی کاربران روی یک کانال جدید و دشواری کاربران شبیه به هم بخاطر مسئله پراکندگی سیستم های توصیه گننده فیلترینگ تعاونی را مورد توجه قرار دهیم. محصولات بر مبنای رفتار جستجوی کاربر روی کانال جدید موبایلی و رفتار مصرفی کاربران فعال کانال های کنونی مانند تلویزیون، کاتالوگ ها و اینترنت به آنها توصیه می شوند. نتایج آزمایش ما نشان می دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روش های توصیه بخوبی عمل می کند.