عنوان فارسی مقاله:

گامی به سوی تصویر جامع تر از یادگیری دانش آموز: ارزشیابی عقاید انگیزشی دانش آموزان


عنوان انگلیسی مقاله:

Toward a More Complete Picture of Student Learning: Assessing Students’ Motivational Beliefsبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی گامی به سوی تصویر جامع تر از یادگیری دانش آموز: ارزشیابی عقاید انگیزشی دانش آموزان و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

هدف این مقاله فراهم سازی مرور کلی از ارزشیابی عقاید انگیزشی دانش آموزان می باشد. متن این مقاله بر نوع خاص عقیده انگیزشی یعنی عقاید شامل جهت گیری های هدف دستیابی متمرکز می باشد. من شرح می دهم که چرا این عقاید جنبه مهم یادگیری علمی اند و پیشنهاد می دهد که معلمان چگونه می توانند ارزشیابی های آنها را درون چارچوب کارهای روزمره کلاس درس فعلی پیشنهاد دهند.

نظریه پردازان آموزشی معتقدند که فرایند یادگیری بیش از فرایند «سرد» پردازش اطلاعات می باشد. یادگیری همچنین پرورش عقاید انگیزشی تطبیق پذیر می باشد. دانش آموزان تا میزانی که عاقید انگیزشی تطبیق پذیر توسعه می دهند، آنها به احتمال بیشتر در پی چالش ها می باشند، ریسک ها را می پذیرند، در مواجه با مشکلات مقاومت می کنند و در نهایت میزان بالاتری از دستیابی نشان می دهند. با توجه به رابطه بین عقاید انگیزشی و پیامدهای عملی بعدی، معلمان باید اطمینان یابند که آنها بر این مولفه انگیزه دانش آموز به عنوان بخشی از ارزیابی کلی دانش آموزان نظارت دارند.

هدف این مقاله فراهم سازی مرور کلی بر مفاهیم و عقاید انگیزیشی، شرح علت اینکه این عقاید جوانب مهم یادگیری علمی اند و بحث اینکه چگونه معلمان می توانند ارزشیابی این عقاید را در روندهای عادی کلاس درس از قبل موجود شامل سازند.