عنوان فارسی مقاله: ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی: کاربرد روشVFB-DEA
عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluating energy efficiency for airlines: An application of VFB-DEAبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی: کاربرد روشVFB-DEA و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله بازده انرژی خطوط هوایی با توجه به تعداد کارمندان، سهام سرمایه و میزان مصرف نفت سفید در واحد تن به صورت ورودی ها و شاخص های درآمد به ازای هر تن در هزار متر، درآمد مسافر در هر هزار متر، کل حقوق تجارت و کاهش CO2 انتشار داده شده به صورت خروجی ها در نظر گرفته شده است. یک مدل جدید که مدل بازده تقاطع DEA مرز مجازی نامیده می شود، جهت محاسبه بازده های انرژی در 11 خط هوایی از سال 2008 تا 2012 پیشنهاد شده است. ضرایب همبستگی اسپیرمن جهت تایید کاربردی بودن مدل جدید اعمال شده است. نتایج نشان می دهد که بازده سرمایه یک فاکتور مهم در ره اندازی بازده انرژی بوده و بحران مالی آمریکا دارای تاثیر قابل توجهی بر تغییرات در بازده انرژی در مدت این دوره دارد.