عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل پنج الگوریتم تعیین محل معمولی برای شبکه های حسگر بی سیم

عنوان انگلیسی مقاله:

Analysis of Five Typical Localization Algorithms for Wireless Sensor Networks
نمونه متن ترجمه
در این مقاله، مساله خود تعیین محل مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع یکی از فناوری های کلیدی در حوزه شبکه های حسگر بی سیم (WSNs) محسوب می شود. هم چنین پنج الگوریتم تعیین محل: الگوریتم مرکز ثقل، الگوریتم بی شکل یا آمورف، الگوریتم DV - هاپ، الگوریتم APIT و الگوریتم کادر محاطی به بحث گذاشته شده است. شبیه سازی این پنج الگوریتم تعیین محل توسط MATLAB انجام پذیرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که خطای موقعیت الگوریتم آمورف حداقل است. با توجه به دقت اقتصاد و تعیین محل، الگوریتم آمورف می تواند به بهترین عملکرد تعیین محل تحت شرایط خاصی نائل آید.