عنوان فارسی مقاله:

عملکرد پروژه های نوآوری: تحلیل تاثیر ویژگی های سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله:

Innovation projects performance: Analyzing the impact of organizational characteristics
نمونه متن ترجمه
چکیده
هدف این تحقیق تحلیل ویژگی های سازمانی بر عملکرد پروژه نوآوری است. این تحقیق از تحلیل قیاسی کیفی فازی FSQCA استفاده می کند و از نمونه شرکت های بزرگ اسپانیایی در بررسی نوآوری جوامع بهره می جوید.(CSI). نتایج نشان داد که ترکیب نوآوری سازمانی، اندازه شرکت و همکاری با شرکت های ملی و بالاخص بین المللی می تواند به موفقیت پروژه های نوآوری در سازمان کمک کند. شواهد نشان دادند که متغیرهایی همانند سرمایه گذاری بر R@D برای هر کارمند و ارشدیت شرکت نمی تواند بر موفقیت این پروژه ها تاثیر گذارد. این یافته ها به تکمیل نتایج در زمینه عملکرد پروژه های نوآوری کمک کردند.