عنوان فارسی مقاله:

مدل تحلیل المان محدود برای چرخش مدور رو به جلو در مرکز مقاومت چرخ

عنوان انگلیسی مقاله:

Finite element analysis model of rotary forging for assembling wheel hub bearing assemblyنمونه متن ترجمه
چکیده
در این تحقیق ، یک مدل تحلیل موثر المان محدود برای تحلیل فرایند مدور رو به جلو مطرح شده است. این مدل تحلیل متشکل از بخشی از مواد است که توسط دو صفحه مصنوعی متقارن تعریف شده است که با توجه به آنها می توانزمان محاسبات را برای انجام شبیه سازی در فرایند کلی کاهش داد.مدل تحلیل موارد 30-60 و 90 درجه برای شبیه سازی فرایند چرخش به جلو بررسی شده اند تا مدل تحلیل المان محدود موجود اعتبار سنجی شود. پیش بینی ها در صفحات متقارن و نیم صفحه ها با سایر آزمایشات مقایسه شده اند و بیان می کنند که پیش بینی های مرکز متناسب با تمام موارد هستند در حالیکه صفحات متقارن پدیده ای متفاوت می باشند. بنابراین ، مدل تحلیل 60 درجه برای کارایی محاسبه و پایایی راه حل ها پیشنهاد می شود. با استفاده از مدل مطرح شده ،یک ساعت از زمان محاسبه با PC می تواند برای رسیدن به اطلاعات باارزش در مورد فرایند چرخش رو به جلو در فرایند مقاومت مرکز چرخ کافی باشد.