دانلود رایگان مقاله لاتین بازاریابی سبز و مصرف گرایی به عنوان تغییر اجتماعی از سایت الزویر


عنوان فارسی مقاله:

بازاریابی سبز و مصرف گرایی به عنوان تغییر اجتماعی در چین: تجزیه و تحلیل ادبیات


عنوان انگلیسی مقاله:

Green marketing and consumerism as social change in china: Analyzing the literature


سال انتشار : 2016برای دانلود رایگان مقاله بازاریابی سبز و مصرف گرایی به عنوان تغییر اجتماعی اینجا کلیک نمایید.

بخشی از مقاله انگلیسی:


2.2 Green Marketing and Consumerism Background

Green Marketing In 1975, the American Marketing Association introduced the term green marketing via a workshop on “Ecological Marketing”. Green marketing has also been called environmental marketing, ecological marketing, social marketing, and sustainability marketing. It is a broad concept with three key components (Polonsky, 1994): 1) it is a subset of marketing; 2) it evaluates both positive and negative activities; and 3) it examines a range of environmental issues. This conceptual definition is only one of many for green marketing. Other conceptualizations include:  Commitments by organizations focusing on environmentally friendly products and services (Kinoti, 2011). 7  Utilizing the 4P’s (product, price, place, promotion) to not cause any damage to the environment (Dibb et al., 2005).  Marketing managerial processes responsible for requirements of customers and society in a profitable and sustainable way (Peattie, 2001). There is no universal definition of green marketing and its dimensions. Although a common element within the definition is explicit inclusion of environmental awareness in marketing management. 2.2.2 Green Consumerism Green consumers are consumers who prefer products that are not likely to endanger human health or damage the environment (Tekade & Sastikar, 2015; Xie et al., 2014). In this study, green consumerism is conceived as a broader concept than green consumers. Green consumerism includes a broader social awareness of green consumer behaviors, where green consumers are the main drivers of green consumerism. Green consumerism can be regarded as green self-identity (Sparks, 1992). Three typical statements of green consumers are, first, “I identify myself as someone who is concerned with ‘green/environmental issues’”, second, “I purchase and consume green products”, and third, “I perceive my lifestyle as ‘green’”. These elements are typical green consumerism scales. It is within this context that we separately investigate green consumerism, although it may be interrelated with the broader green marketing umbrella, individual practices and behavior rather than corporate drivers are characteristic of green consumerism. 2.2.3 Previous Literature Review Research 8 In this paper, green marketing is the integration of environmental issues into corporate marketing strategy, especially the 4P’s, and green consumerism. Literature reviews of green marketing and green consumerism exist (Peattie & Crane, 2005; Nill & Schibrowsky, 2007; Chamorro et al., 2009; Leonidou & Leonidou, 2011; Verain et al., 2012; McDonagh & Prothero, 2014). Table 1 summarizes these existing green marketing and green consumer literature reviews. The positioning of this study is clearly stated: (1) peer reviewed journal publications, (2) Green Marketing and Consumerism; and (3) China. In these literature reviews, international and cultural comparisons or critiques are limited. This paper begins to fill this gap by emphasizing the green marketing literature and green consumerism in China, an emerging economy. Note that although general green marketing reviews have found a large number of papers (530 for Leonidou and Leonidou, 2011), China, arguably the world’s largest potential market, has not been analyzed. A comparative analysis of cross-cultural dimensions has been not been covered in these other literature reviews, emerging economies are not mentioned in these other reviews.برای دانلود رایگان مقاله بازاریابی سبز و مصرف گرایی به عنوان تغییر اجتماعی اینجا کلیک نمایید.


کلمات کلیدی:

Green consumerism and the societal marketing concept: Marketing ... www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0267257X.1990.9964119 by A Prothero - ‎1990 - ‎Cited by 200 - ‎Related articles develops the concept of societal marketing within this framework, arguing for the need ... The academic literature for the subject however has been limited. This paper aims to integrate the concepts of "green" consumerism and societal marketing. .... confused the ideas of the SMC with those of social responsibility and. Green marketing - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Green_marketing Yet defining green marketing is not a simple task where several meanings intersect and contradict each other; an example of this will be the existence of varying social, environmental and retail definitions attached to this term.Other similar terms used are environmental marketing and ecological marketing. Green ... Opportunities for green marketing: young consumers - Emerald Insight www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/02634500810902839?fullSc=1 Both green consumerism and its subsequent ethical consumerism are forms of symbolic consumption because consumers consider not only individual but also social values, ideals and ideologies (Uusitalo and Oksanen, 2004). Since, the emergence of the green consumerism and ethical consumerism which arose in the ...