دانلود رایگان ترجمه مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان

عنوان فارسی مقاله: بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه هزینه تمام شده در بیمارستان و خدمات درمانی
عنوان انگلیسی مقاله: Applying Activity Based Costing (ABC) Method to Calculate Cost Price in Hospital and Remedy Services
منبع prozhe.com
مترجم آقای قلاوند


مشاهده و دانلود رایگان

منبع: سایت ترجمه فا