عنوان فارسی مقاله:

طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای سیستم های فازی T-S با تاخیر متغیر زمانی و خطاهای فعال کننده: روش برآورد خطای K-مرحله ای

عنوان انگلیسی مقاله:

Fault Tolerant Controller Design for T–S Fuzzy Systems With Time-Varying Delay and Actuator Faults: A K-Step Fault-Estimation Approach

نمونه متن ترجمه
چکیده
این مقاله با مسئله برآورد خطای قوی و کنترل تحمل پذیر خطا برای کلاسی از سیستم های فازی تاکاگی سوگنو (T-S) با تاخیر حالت متغیر زمانی و فعال کننده های خطا ارتباط دارد. بر اساس اطلاعات برآورد خطای (k-1)ام، یک مشاهده گر برآورد خطای  .k مرحله برای ایجاد دینامیک های خطای k ام خطا ارائه می شود. برآوردهای خطای به دست آمده از طریق برآورد خطای  k- مرحله ای عملا  اندازه و شکل خطاها را بهتر نشان می دهد. بنابراین، بر اساس اطلاعات برآورد خطای k - مرحله ای آنلاین، کنترل کننده تحمل پذیر خطای فیدبک خروجی دینامیک برای جبرانسازی تاثیرات خطا بر روی سیستم فازی حلقه بسته طراحی می-شود. علاوه بر این، برخی شرایط مناسب وابسته به تاخیر کمتر محافظه کارانه برای وجود مشاهده گران برآورد خطا و کنترل کننده های تحمل پذیر خطا بر حسب راه حل برای مجموعه ای از نابرابری های ماتریس خطی داده شده است. در نهایت، نتایج شبیه سازی از دو مثال عددی به منظور نشان دادن اثربخشی و مناسب بودن روش-های ارائه شده نشان داده می شود.