عنوان فارسی مقاله:

کنترل مرزی تطبیقی تاسیسات دریایی انعطاف پذیر


عنوان انگلیسی مقاله:

Adaptive boundary control of a flexible marine installation system

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی کنترل مرزی تطبیقی تاسیسات دریایی انعطاف پذیر و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 
نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، کنترل کرانی یک سیستم نصب دریایی برای قرار دادن بار مفید زیردریایی به نقطه ی تنظیم مطلوب و فرو نشاندن ارتعاش کابل ایجاد میشود. با استفاده از اصل همیلتون، کابل منعطف به شناور متصل است و دینامیک بار مفید به صورت یک سیستم پارامتری توزیع شده با معادله ی دیفرنسیالی جزئی (PDE) و دو معادله ی دیفرنسیالی عادی (ODEها) توصیف میشود. کنترل کرانی سازگار در کرانهای فوقانی و تحتانی کابل ارائه میشود که بر مبنای روش مستقیم لیاپانو میباشد. با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامتری سیستم، طرح های کنترل کرانی توسعه یافته، کران داری یکنواخت خطای حالت پایا را، بین بار مفید کرانی و موقعیت مطلوب کسب میکنند. عملکرد کنترل سیستم حلقه بسته با انتخاب مناسب پارامترهای طراحی تضمین میگردد. شبیه سازی ها برای نشان دادن کاربرد پذیری و اثر بخشی کنترل پیشنهاد شده، ارائه میشوند.