عنوان فارسی مقاله:

کاهش اسیدهای چرب آزاد در روغن های پسماند خوراکی با روش استریفیکاسیون در حضور کاتالیزورهای اسیدی

عنوان انگلیسی مقاله:

Reduction of Free Fatty Acids of Waste Oil by AcidCatalyzed Esterification
نمونه متن ترجمه
چکیده
امروزه، سوخت های پاکی مانند بیودیزل برای تولید انرژی در جهان بکار می روند. برای تولید بیودیزل از واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن های پسماند در حضور کاتالیزورهای قلیایی استفاده می شود. از آنجایی که اسیدهای چرب آزاد و آب در حضور آب راندمان تولیدی را از طریق اختلال در مرحله شستشو کاهش می دهند، بنابراین باید غلظت ترکیبات ذکر شده با استفاده از روش استریفیکاسیون قبل از انجام واکنش ترانس استریفیکاسیون به کمتر از 1 % کاهش یابد. در این کار، سیلیکا سولفوریک اسید به عنوان کاتالیزور هتروژن برای کاهش اسیدهای چرب آزاد در روغن های پسماند خوراکی استفاده شد و اثرات متغییرها در واکنش استریفیکاسیون مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین مقادیر اسیدهای چرب آزاد کاهش یافته و درصد تبدیل واکنش استریفیکاسیون ، نمونه ها توسط روش های GC و FTIR آنالیز شدند. در نتیجه این بررسی، 1.5% وزنی از کاتالیزور، در دمای 60 درجه، با نسبت مولی متابول به روغن 6:1 و سرعت هم زدن rpm 300 به عنوان شرایط بهینه تعیین شد. نتایج نشان می دهد که درصد تبدیل اسیدهای چرب به استر و مقادیر اسیدهای چرب ازاد به ترتیب 90% و کمتر از 1 % بود.