عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی خواص مکانیکی و ساختار کامپوزیت تقویت شده آلیاژ الومینیوم 1100 با نانوذرات ZrO2 از طریق اتصال نورد تجمعی

عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Al-1100 Composite Reinforced with ZrO2 Nanoparticles via Accumulative Roll-Bonding
نمونه متن ترجمه
چکیده
در این مطالعه، کامپوزیت های ماتریس فلزی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات ZrO2 در کسر حجمی 0.5، 0.75 و 1 درصد از طریق فرایند (ARB) اتصال نورد تجمعی تولید می شود. نتایج حاصله از ریزساختار نشان دهنده توزیع ذره ZrO2 عالی در ماتریس آلومینیوم پس از 10 سیکل از فرایند ARB است. همچنین نتایج انکسار اشعه ایکس نشان می دهد که کامپوزیت نانوذرات Al/ZrO2 با متوسط اندازه کریستالیته  از 48.6 نانومتر بطور موفقیت آمیزی پس از 10 سیکل از فرایند ARB به دست می آید. تست های کشش در نوارهای ARBed انجام می شوند. استحکام کششی 2.15 بار بیشتر از مقدار اولیه افزایش می یابد. کشیدگی بطور ناگهانی در سیکل نخست رها می شود، و سپس کمی افزایش می یابد. مشاهدات تصاویر SEM از سطح شکستگی نشان می دهد که پس از 10 سیکل از فرایند ARB شکست تقریبا حالت شکست را با منافذ ریز و کشیده شده برش می دهد.