عنوان فارسی مقاله:

مطالعه ژنراتور القایی بادی ایجاد شده با بارهای دینامیکی استاتیک


عنوان انگلیسی مقاله:

Wind Driven Induction Generator Study with Static and Dynamic Loads


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مطالعه ژنراتور القایی بادی ایجاد شده با بارهای دینامیکی استاتیک و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله عملکرد القایی خود تهییج مستقل (SEIG) تحت تهییج متعادل/نامتعادل با بار دینامیکی و RLC متعادل را نشان می دهد. موتور القایی قفس سنجابی بعنوان بار دینامیکی در نظر گرفته شده است. SEIG با سیستم انرژی باد زمینی فیکس شده و ثابت شده ایجاد می شود. یک روش مبتنی بر مدل ماشین القایی سه فازه به منظور ایجاد معادلات دینامیکی از یک SEIG ایزوله شده (جداسازی شده) تحت شرایط متعادل/غیر متعادل از تهییج و بارهای دینامیکی و استاتیکی متعادل شده مورد استفاده قرار می گیرد. مدل SEIG با تهییج متعادل شده/ نامتعادل شده و بار متعادل شده با استفاده از MATLAB/SIMULINK شبیه سازی می شود.