عنوان فارسی مقاله:

چانه زنی گروهی و اختلاف

عنوان انگلیسی مقاله:

Group bargaining and conflict


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی چانه زنی گروهی و اختلاف و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه
چکیده
ما موقعیتی را بررسی می کنیم که گروه ها در ان موقعیت بر سر تخصیص مازاد مذاکره می کنند ( که برای تامین وجه کالا های خاص گروه استفاده می شود ) . هر گروه از عواملی تشکیل می گردد که دارای ارزش گذاری های متفاوت کالا های عمومی می باشند . اعضاء یک نماینده را بر می گزیند تا تصمیمات را از جانب انها اتخاذ نماید . به طور خاص ، نمایندگان می توانند یا به طور همکارانه مذاکره کنند یا برای مازاد مناسب از کشمکش استفاده کند . عدم توافق در مذاکرات همکارانه مشابه با تخصیص به تناسب می باشد ( همانند تابع اندازه گروه ها ) . ما شرایطی را تجزیه و تحلیل می کنیم ( در ترکیب داخلی گروه ها ) که کشمکش تحت این شرایط بر توافقات مذاکره شده ( و بر عکس ) ترجیح داده خواهند شد و ما پیچیذگی های رفاه را در می یابیم . در نهایت ، ما نتایج آمار های رقابتی را فرام می کنیم که تاثیر تغییرات در ترکیب داخلی گروه ها و در اندازه نسبی اشان در سود اوری توافقات مذاکره شده را برجسته می سازد .