عنوان فارسی مقاله:

گروه درمانی دانشجویان دانشگاه: آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطقی و روان درمانی مثبت


عنوان انگلیسی مقاله:

Group therapy for university students: A randomized control trial of dialectical behavior therapy and positive psychotherapy
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی گروه درمانی دانشجویان دانشگاه: آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطقی و روان درمانی مثبت و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی کارایی دو درمان گروهی شواهد محور برای روان درمانی موثر در بین دانشجویان دانشگاه می پردازد. پنجاه و چهار شرکت کننده جویای درمان در درمان گروهی روان درمانی مثبت و رفتار درمانی منطقی طول ترم شرکت داده شدند. مدل سازی ترکیبی برای ارزیابی بهبود در طی زمان و تفاوت های گروهی متغییرات مربوط به علائم نگاری، کاربرد مهارت تطبیقی/غیر تطبیقی و ضرایب سلامت/ قابل قبول به کار رفت. تمامی متغییرات مهارت و علائم در جریان درمان بهبود یافتند. تفاوت برجسته آماری در میزان تغییر بین گروه ها وجود نداشت. گروه رفتار درمانی منطقی تمامی اندازه تاثیرات متوسط تا بزرگ را به ازای تمامی سنجش ها از درمان قبلی تا بعدی با اندازه تاثیرات کوچک تا متوسط از خود بروز داد. تفاوت عمده ای در قابلیت پذیرش بین درمان ها وجود داشت به طوری که گروه رفتار درمانی منطقی میزان فرسودگی کمتر، توجه و حضور بالا و تسکین درمانی بیشتر نشان داد. در حالی که هر دو گروه در این جمعیت کارایی نشان دادند، گروه رفتار درمانی منطقی بیشتر قابل قبول بود و برای درمان و اجرا موثر تر بود. نتایج به طور ویژه برای گروه درمانی به عنوان درمان تطبیقی به کار رفت چون اکثر شرکت کنندگان درمان فردی متقارن داشتند.