عنوان فارسی مقاله:

سهم دانش و هوش رقابتی


عنوان انگلیسی مقاله:

Knowledge sharing and competitive intelligenceبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی سهم دانش و هوش رقابتی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف - این تحقیقات با سیری در شرکت های کشتیرانی ویتنام در پی بررسی تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی، اخلاق و هوش هیجانی بر تسهیم دانش است که به نوبه خود به افزایش پویش هوش رقابتی می انجامد. این هدف مقاله حاضر بحث درباره موضوع فوق می باشد.

طرح / روش شناسی / رویکرد - در مجموع، 401 پاسخ بازگردانده شده از پرسشنامه ساختارمند و خودگردان با تکیه بر 635 مدیر سطح میانی از طریق رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه پردازش گردید.

یافته ها – ثابت شده که تسهیم دانش ارتباط مثبتی با فرهنگ قبیله ای یا خاندانی، بازار، یا فرهنگ ویژه‌سالاری، اخلاق مراقبت، و سطح بالای هوش هیجانی دارد. تسهیم دانش نیز اثر مثبتی را بر پویش هوش رقابتی نشان می دهد.

اصالت / ارزش - برای موثر بودن پویش هوش رقابتی، دانش باید در میان اعضای سازمان به اشتراک گذاشته شود که این امر خود مستلزم سه واحد ساختاری است: فرهنگ تسهیم دانش حمایتی (فرهنگ قبیله ای، بازار، یا ویژه‌سالاری)، اخلاق و یا مراقبت و افزایش هوش هیجانی.