عنوان فارسی مقاله:

همکاری تیم مجازی و نوآوری در سازمان ها


عنوان انگلیسی مقاله:

Virtual team collaboration and innovation in organizations

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی همکاری تیم مجازی و نوآوری در سازمان ها و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 چکیده

هدف: تیم های مجازی که به عنوان تیم هایی با اعضای پراکنده جغرافیایی تلقی می شوند در وهله اول با استفاده از تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات (ICT) با هم ارتباط برقرار می کنند و به صورت شکل پایداری برای کار در طرح های نوآوری یک یا چند سازمان در می آیند. توسعه، دانش و ایجاد درک مشترک بین اعضای تیم اغلب به عنوان عامل اساسی فرآیند نوآوری موفق بیان می شود. هدف این مقاله بررسی اثر استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در همکاری تیم بر ایجاد درک مشترک و توسعه دانش در تیم ها می باشد و اینکه چگونه ای فاکتورها برای قابلیت های نوآوری سازمان حائز اهمیت می باشند.

طراحی/ روش/ رویکرد: براساس بررسی ادبیات، این مقاله توضیح می دهد که چگونه ICT مدرن می تواند بر سازماندهی فعالیت های نوآوری و قابلیت نوآوری سازمان تاثیر بگذارد.

یافته ها: چندین فاکتور مهم که به استفاده از ICT در کار تیمی برای طرح های نوآوری ارتباط دارند روشن شده است. یک مدل مفهومی دستورالعمل هایی برای تحقیق آینده براساس بررسی ادبیات مطرح شده است.

استدلالات کاربردی: براساس این بحث، مدل مفهومی ارائه شده که نیاز به همکاری تیمی با عملکرد مناسب و بواسطه کامپیوتر جهت تحقیق پتانسیل نوآوری سازمان را روشن می سازد.

اصلیت/ ارزش: این مقاله بر معنی داری دوجانبه دسترسی دانش و بهره برداری از دانش برای قابلیت های نوآوری سازمان تاکید دارد و توضیح می دهد که چگونه ICT بر هر دو جنبه تاثیر دارد.