عنوان فارسی مقاله:

عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار: در نظر گرفتن نقش تعدیل فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: ایران ایر)


عنوان انگلیسی مقاله:

Factors affecting the implementation of business process reengineering: taking into account the moderating role of organizational culture(Case Study: Iran Air)
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار: در نظر گرفتن نقش تعدیل فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: ایران ایر) و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه

چکیده

مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار (BPR) بعنوان ابزار مدیریتی موثر در مقابله با تغییرات تکنولوژیکی و همچنین تغییرات بازاریابی در بازارهای رقابتی امروز ارائه می شود، که هزینه فعالیت ها در کل فرایندها یا سازمان ها را با آنالیز طراحی مجدد گردش کار و فرآیندهای داخل و خارج سازمان به حداقل می رساند. متاسفانه، مزایای استفاده از مهندسی مجدد فرایند کسب وکار و چگونگی پیاده سازی و نظارت بر آن در خطوط هوایی ایران شناخته شده نیست و حتی با توجه به نقش راهبردی و مهم این صنعت در اقتصاد کشور، هیچ تحقیق بنیادی و موثری در استفاده از این فرایند در این شرکت ها انجام نشده است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی تاثیر عوامل فنی، عوامل انسانی و همچنین تاثیر تعدیل فرهنگ سازمانی در اجرای فرایند مهندسی مجدد کسب وکار در ایران ایر می باشد. روش تحقیق این مطالعه از منظر هدف آن اعمال می شود و این مطالعه توصیفی از نقطه نظر روش آن می باشد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و سرپرستان است و تعداد کلی آنها متشکل از 312 نفر می باشد. نتایج حاصل از آنالیز داده های آماری نشان می دهد که عوامل انسانی و عوامل فنی بر مهندسی مجدد فرایند کسب وکار در ایران ایر اثرگذار هستند. همچنین فرهنگ سازمای نیز تاثیر عوامل انسانی در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسبوکار در ایران ایر را تعدیل می کند.