عنوان فارسی مقاله:

مدل ژئوفیزیکی ناپیوستگی های زمین شناسی در یک آبخیز گرانیتی: تحلیل تغییرپذیری کوچک مقیاس مقاومت الکتریکی برای رخدادهای آب زیرزمینی


عنوان انگلیسی مقاله:

Geophysical model of geological discontinuities in a granitic aquifer: Analyzing small scale variability of electrical resistivity for groundwater occurrencesبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل ژئوفیزیکی ناپیوستگی های زمین شناسی در یک آبخیز گرانیتی: تحلیل تغییرپذیری کوچک مقیاس مقاومت الکتریکی برای رخدادهای آب زیرزمینی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه

چکیده

به منظور اکتشاف و نقشه برداری آبخیز بالقوه، ناپیوستگی های زمین شناسی مانند ریف های کوارتزی ( که یک ویژگی زمین شناسی رایج است که در عوارض سنگ سخت به صورت یک توده نفوذی رخ می دهد) با استفاده از روش های ژئوفیزیکی بررسی شده اند. پاسخ دریافتی از مقاومت الکتریکی ریف کوارتزی نفوذی در سنگ میزبان گرانیتی توسط شبیه سازی ترکیبی برای شرایط مختلفی از قبیل (1) توده نفوذی تازه بدون هیچ دگرسانی در محل برخوردها، (2) توده نفوذی تازه در محل برخورد با درزهای هوازده و همچنین (3) توده نفوذی درزدار با محل های برخورد درزدار و هوازده مورد مطالعه قرار گرفته است. پرتونگاری مقاومت الکتریکی (ERT) به صورت نمودارگیری متقاطع و امتدادیِ ریف کوارتزی در روستای کوتور در حیدرآباد هندوستان انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از ERT، تعداد 11 چال گمانه حفاری شدند و در ادامه مطالعات، سنجش راندمان جمع آوری سنگ و نمودار مقاومت الکتریکی بر روی آن ها انجام شد. مشخص شد که ژئومورفولوژی، تصاویر ERT، سنگ ها، نمودار های مقاومت و راندمان یکدیگر را تأیید می کنند. عمیق شدگی جبهه های هوازدگی در امتداد سطح تماس ریف کوارتزی و گرانیت تأیید شد که ممکن است محل های مناسبی برای رخداد آب های زیرزمینی باشد. این نتیجه در نهایت با استفاده از نتایج حفاری اعتبارسنجی شدند که چال گمانه با راندمان بالا (m3/h 18) در مناطقی با مقاومت پایین در ریف کوارتزی تعیین گردید. این مطالعه به تهیه یک مقطع دوبعدی از ساختار ریف کوارتزی در واسطه میزبان گرانیتی کمک کرد و در نهایت مشخص شد که ریف های کوارتزی ممکن است فراهم کننده منطقه آب زیرزمینی بالقوه باشند. توزیع مقاومت الکتریکی ناپیوستگی های زمین شناسی در تهیه داده های ورودی امیدبخش به مدل جریان آب زیرزمینی به خصوص در فضای سه بعدی مفید است.