عنوان فارسی مقاله:

بررسی مدل سازی معادل دینامیکی برای مزرعه بادی

عنوان انگلیسی مقاله:

A survey of dynamic equivalent modeling for wind farm
نمونه متن ترجمه
چکیده
با افزایش ظرفیت انرژی بادی متصل به شبکه، مدل سازی معادل دینامیکی برای مزرعه بادی بزرگ بعنوان ابزاری برای آنالیز تاثیر ثبات سیستم قدرت در مقیاس بزرگ برای مزارع بادی متصل به شبکه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. به تازه گی ژنراتور بادی القایی تغذیه مضاعف (DFIG) به توربین بادی جریان اصلی مورد استفاده در مزرعه بادی برای شایستگی آن در بهره وری تبدیل انرژی بادی قدرت و فعالیت تنظیم توان اکتیو تبدیل شده است. از اینرو، DFIG مبتنی بر مزرعه بادی توجهات بسیار بیشتری را به خود جلب کرده است. این مقاله مروری کلی از مدل سازی معادل دینامکی برای مزرعه بادی ارائه می کند. نخست، ساختار مدل دینامیکی DFIG، اصول و مشخصات هر بخش معرفی می شود. سپس، روش های مختلف مدل سازی معادل دینامیکی برای مزرعه بادی، از جمله روش بازنمایی تک ماشینه و روش بازنمایی چند ماشینه، در جزئیات بحث می شود. در همین حال، روش های محاسبه برای پارامترهای واحد معادل برای مدل سازی مبتنی بر بازنمایی چند دستگاهه بحث می شود. در نهایت، تحقیقات کنونی و مسائل موجود مدل سازی معادل دینامیکی برای مزرعه بادی خلاصه سازی می شود.