عنوان فارسی مقاله: سیستم مدیریت کاربر اپراتور بر اساس استانداردTMF615
عنوان انگلیسی مقاله: Operator User Management System Based on theTMF615 Standard


برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی سیستم مدیریت کاربر اپراتور بر اساس استانداردTMF615 و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده - شبکه های مخابراتی چند فروشنده در یک محیط ارائه دهنده خدمات معمولی با استفاده از سیستم های مدیریت کاربر اختصاصی چند گانه (UMS)،مدیریت وتوسط فروشندگان سیستم پشتیبانی عملیات (OSS) عرضه می شوند. مدیریت یک ارائه دهنده خدمات معمولی شامل راه حل های ارتباطات مستقر بین UMS جهانی و UMS محلی است. امروزه، در محیط های ارائه دهنده خدمات OSSهایی وجود دارد که پروتکل های ارتباطاتی چند فروشنده را استفاده می کنند. دربخش مخابرات، ،مدیریت متمرکز همه این OSSهای مختلف می تواند موجب مشکلات جدی برای عملیات شبکه شود. در این رابطه، یک نیاز ضروری برای استانداردسازی و تأمین متمرکز و مکانیسم بازرسی برای اپراتورها و حقوق آنهایی در این سیستم های مدیریت کار می کنند، وجود دارد. این مقاله به تشریح طراحی و توسعه یک استاندارد TMF 615 (انجمن مدیریت Tele)مبتنی بر ارتباطات مشترک می پردازد. در این رابطه،روش پیشنهادی شامل یک رابط مشترک برای رسیدگی به مشکلات ارتباطات در چند فروشنده و محیطهای ارائه دهنده خدمات می باشد.