نمونه متن ترجمه
چکیده
پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل حیاتی موثر در موفقیت استراتژی مدیریت تغییر به منظور تضمین موفقیت اجرای سیستم برنامه ریزی منابع مالی سازمان (ERP) توسط سازمان، نگارش شده است. ادبیات موضوعی به صورت گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهنده که استراتژی مدیریت تغییر موفق دارای سه مرحله است : بسترسازی (آماده کردن) برای تغییر، اجرا و پیاده سازی تغییر، و اندازه گیری تاثیر آن بر کاربران. در مرحله ی آماده کردن برای تغییر، رهبری سازمانی باید به منظور تغییر فرهنگ سازمانی و ساختار آن آماده شوند و بدین منظور باید کارکنان، سازمان و فرهنگ آن به دقت تحت نظر قرار بگیرند. سپس، در مرحله اجرا و پیاده سازی تغییر، سازمان ها باید عوامل زیر را اعمال نمایند : عوامل موثر بر رهبری پروژه ها / تیم ، عامل ارتباطی با کاربر نهایی، عامل فرهنگ، عوامل آموزش / مشارکت کاربر نهایی، و عامل رشد و ترقی. در نهایت، در مرحله ی اندازه گیری تاثیر آن بر کاربر، سازمان باید میزان تاثیر عوامل استراتژی تغییر را بر کاربر نهایی اندازه گیری نمایند، همچنین سازمان ها باید به بازخوردهای سه مرحله قبلی به منظور شناسایی خطاها و توسعه استراتژی تغییر، توجه نمایند.