عنوان فارسی مقاله: مدلسازی دینامیکی و حالت پایدار راکتور PACKED BED به منظور اکسیداسیون جزئی متانول به فرمالدئید II. مقایسه نتایج تجربی با پیش بینی های مدل


عنوان انگلیسی مقاله:

Steady State And Dynamic Modelling Of A Packed Bed Reactor For The Partial Oxidation Of Methanol To Formaldehyde Ii. Experimental Results Compared With Model Predictions
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدلسازی دینامیکی و حالت پایدار راکتور PACKED BED به منظور اکسیداسیون جزئی متانول به فرمالدئید II. مقایسه نتایج تجربی با پیش بینی های مدل و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

مدلهای دو بعدی ناهمگن و همگن کاذب با داده های تجربی دینامیکی و حالت پایدار از راکتور packed bed ،برای اکسیداسیون جزئی متانول به فرمالدئید بر روی کاتالیزور اکسید مولیبدن- اکسید آهن، مقایسه شده اند. نرم افزار برآورد کننده پارامتر بسیار موثر، برای انتخاب مناسب پارامترهای مدل با مجموعه ی بزرگی از داده های تجربی مورد استفاده قرار گرفت، تا باقیمانده های کوچک را بدست بیاورد. پارامترهای انتقال حرارت که در تطبیق داده های آزمایشات بدون واکنش موفقیت آمیز بود، قادر به مناسب کردن داده ها از آزمایشات با واکنش نبود، و لازم بود که انتقال حرارت شعاعی برای درجه حرارت های بالاتر یا سرعت واکنش، افزایش یابد. اطلاعات مشخصات ترکیب محوری، توسط برآورد کردن فاکتورهای از پیش تعریف شده و انرژی فعال سازی در عبارت سرعت ردوکس نیمه ای، برای اکسیداسیون متانول نشان داده شده است. پس از تعدادی کاهش در فعالیت کاتالیزور ، مشخصات فعالیت کاتالیزور محوری با متغیر زمانی، از داده ها تعیین شده است. عبارت سرعت نوع ردوکس برای اکسیداسیون فرمالدئید به مونوکسیدکربن، به منظور تناسب داده ها، ارائه شد. دینامیک مشخصات دمایی راکتور ، بطور صحیحی توسط مدل نشان داده شده است. مدلهای ناهمگن و همگن کاذب، نتایج مشابهی را در تناسب داده های تجربی دادند، اگر چه تعیین پارامترها برای دو مدل تاحدی متفاوت بود.