عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تحریم های اقتصادی و قیمت نفت بر روبل روسیه

عنوان انگلیسی مقاله:

Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia’s ruble
نمونه متن ترجمه
چکیده
نوسانات نرخ ارز به شدت بر اقتصاد روسیه تاثیرگذار است، به این دلیل که اقتصاد روسیه وابستگی زیادی به کسب و کار خارجی و سرمایه گذاری دارد. در پسایند کشمکش بین روسیه و اوکراین که اوایل سال 2014 بالا گرفت، ارزش روبل روسیه در مقابل دلار آمریکا 50 درصد سقوط کرد. اثر مناقشات در روسیه احتمالا با تحریم های تحمیل شده توسط کشورهای غربی تقویت شده است. با اینحال، نظر به اینکه روسیه شدیدا به صادرات منابع طبیعی وابسته است، عامل دیگر در ورای بدتر شدن اوضاع می تواند کاهش شدید قیمت نفت باشد که در تابستان سال 2014 شروع شد. با استفاده از داده های فرکانس بالا در ارز اسمی و نرخ بهره، قیمت نفت، تحریم های پیش-بینی نشده و واقعی، گواهی را در نیروهای نهفته در زیر نرخ ارز روبل ارائه می کنیم. آنالیز مبتنی بر مدل های VAR هم انباشته است، که در آن روابط طولانی مدت اساسی بطور ضمنی جاسازی می شود. نتایج نشان می دهد که بخش عمده ای از کاهش را می توان مرتبط با کاهش در قیمت نفت دانست. همچنین، تحریم های پیش بینی نشده برای نوسانات شرطی متغیرهای شامل نیز مهم هستند.