عنوان فارسی مقاله:

سیستم صف M/G/2 که در آنجا مشتریان تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS سرویس دهی می شوند

عنوان انگلیسی مقاله:

An M=G=2 queue where customers are served subject to a minimum violation of FCFS queue disciplineبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی سیستم صف M/G/2 که در آنجا مشتریان تحت حداقل تخطی از قاعده صف FCFS سرویس دهی می شوند و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه
چکیده
این مقاله در مورد تحلیل وضعیت ثابت سیستم صف M/G/2 با دو سرور غیر یکنواخت تحت اصول صف جدید در زمانی بحث می کند که قاعده صف کلاسیک ( FCFS) قرار است نقض گردد . مشتریان یا از طریق سرور I مطابق با توزیع زمان سرویس رسانی نمایی با نرخ میانه μ یا از طریق سرور II با توزیع زمانی سرویس دهی عمومی  (B(t خدمت می کنند . بدنبال بعضی اعتراضات مطرح شده در مطالب قبلی در مورد استفاده از از قاعده صف FCFS کلاسیک در سیستم خدمت رسانی ناهمگن ، دو قاعده صف جایگزین در این کار با اعتراضی مواجه شد و بررسی گردید که اگر FCFS نقض گردد سپس تخطی در اجرای طولانی به حداقل می رسد . ما بااستفاده از روش تعبیه شده تحت قاعده صف سریالی و تکنیک متغیر تکمیلی تحت قاعده صف موازی یک تحلیل دقیق را از تعداد حالت پایا مشتریان در سیستم و مهم تر از همه انتظار زمان منتظر ماندن مشتریان در سیستم را معرفی می کنیم . کارما نشان می دهد که هر کسی می تواند به تمامی احتمالات ثابت و دیگر سنجش های حیاتی برای این صف تحت فرضیات ساده معین اما واقعی دست یابد .