عنوان فارسی مقاله: تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی: درک نقش غیررسمی بحران (سرطان) تیمی به عنوان یک ساختار فرهنگی اجتماعی
عنوان انگلیسی مقاله:

A media analysis of a sport celebrity: Understanding an informal “team cancer” role as a socio-cultural construction
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی: درک نقش غیررسمی بحران (سرطان) تیمی به عنوان یک ساختار فرهنگی اجتماعی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


 نمونه متن ترجمه

چکیده

اهداف: نقش‌های غیررسمی منفی در ورزش مانند "بحران تیمی" به دلیل ارتباط با تجارب منفی روانی ورزشکاران ، و ایجاد اختلال در فرآیندها و کاهش عملکرد تیم مستلزم توجه بیشتری می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، گسترش درک نقش بحران تیمی بواسطه تجزیه ‌و تحلیل زمینه اجتماعی و فرهنگی (به عنوان مثال، اظهارات رسانه‌های ورزشی پیرامون وقایع رسانه‌ای مشهور و کلیدی ورزش) است که در آن بحران تیمی در یک چهارچوب حرفه‌ای ورزشی تشکیل می‌شود.

روش: ستاره لیگ هاکی ملی (NHL) سین اوری شهرت ورزشی قابل توجهی داشت. وقایع مهم رسانه‌ها تفسیر " ثانیه‌هایی درهم و برهم " ساخته شده راجع‌به دوست دختر سابق او بود. تفسیر او یک حمله به سمت مدافع تیم حریف بود، که دوست او بود. ارائه تفسیر روزنامه (n = 62) از طریق تجزیه و تحلیل محتوای قوم نگاری بررسی گردید (آلدئید، 1996).

نتایج: چنین درک شد که تصویر بحران تیمی به شکل متفاوتی بسته به نوع دو گفتمان متناقض موجود در رسانه‌ها بروز می‌یابد: یک اصل اخلاقی هاکی به عنوان صداقت در مقابل یک اصل اخلاقی هاکی به عنوان ریاکاری هاکی. این تناقض پیرامون اخلاق ورزشی در دو گفتمان اصول اخلاقی هاکی پیرامون شخصیت هویت بحران تیمی اوری و "وقایع ثانیه‌های درهم و برهم " با نمونه نشان داده شده است.

نتیجه‌گیری: این پژوهش به درک ما در مورد چگونگی تأثیر رسانه‌ها بر ساخت نقش غیررسمی بحران تیمی از یک واقعه ورزشی حرفه‌ای می‌باشد. این تمرکز روزنه‌ای از فهم و احتمالات جدید برای تحقیق و کاربرد فراتر از نظریه‌های فعلی و درک نقش‌های منفی تیمی رسمی در روانشناسی ورزش می‌گشاید.