عنوان فارسی مقاله:

تعیین ویژگی های بیومکانیکی پوست گاو در شرایط کشش تک محوری

عنوان انگلیسی مقاله:

Quantifying the Biomechanical Properties of Bovine Skin under Uniaxial Tensionبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تعیین ویژگی های بیومکانیکی پوست گاو در شرایط کشش تک محوری و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
نمونه متن ترجمه
چکیده
پوست یک اندهم مهم است و تحقیقات زیادی برای دانستن عملکرد و رفتار پوست انجام شده است. با این وجود ، هنوز اطلاعات و تئوری معتبر برای تعریف رفتار تغییر شکل پوست وجود ندارد. بنابراین ، هدف این تحقیق ،تعیین ویژگی های بیومکانیک پوست گاو. در شرایط کشش تک محوری با استفاده از روش تجربی –عددی است.نمونه های پوست گاو با توجه به استاندارد ASTM D2209-00 آزمایش شده اند تا اطلاعات مربوط به کشش و فشار به دست آید. براساس اطلاعات تجربی ،یک برنامه با استفاده از متلب نوشته می شود تا ویژگی های بیومکانیکی پوست گاو تعیین شود. پارامترهای اوگدن ∝=4.6,μ=0.4 به دست آمدند.این مقادیر برای استفاده در تحقیقات آینده مهم هستند و بنابراین اثبات شده است که تحقیق حاضر می تواند به عنوان منبع اطلاعات ویژگی های بیومکانیک استفاده شود.