عنوان فارسی مقاله:

تخمین شدت های عملکرد چهره در داده دو بعدی و سه بعدی


عنوان انگلیسی مقاله:

ESTIMATION OF FACIAL ACTION INTENSITIES ON2D AND 3D DATAبرای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تخمین شدت های عملکرد چهره در داده دو بعدی و سه بعدی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 نمونه متن ترجمه

چکیده

راه حل جامع برای سنجش های حالت چهره برای محققان از طریق الگوی سیستم رمزگذاری عملکرد چهره ( FACS) ارایه می گردد . عناصر حالت اتمی از طریق FACS تعریف می گردند که واحد عملکردی نامیده می شود و میزان توانایی این واحد های عملکردی از طریق یک مقایس اندازه گیری پنج امتیازی توضیح داده می شود . تخمین شدت واحد عملکرد علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه در آشکار سازی بسیار زیاد واحد عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته بود . ما رگرسیون مبتنی بر SVM را در فضای نظری ( چند بعدی مثل شطرنجی ) واحد عمکلرد پیشنهاد می دهیم و تخمین مستقل از فرد را از 25 واحد عملکرد بررسی کرده ایم که به طور تکی یا به صورت ترکیب های مختلف ظاهر می شوند .

روش ما در این زمینه عالی می باشد که از رگرسیون برای تخمین شدت ها استفاده می کنیم و عملکرد های کیفیت های دو بعدی و سه بعدی را به طور مقایسه ای ارزیابی می کنیم . تکنیک پیشنهادی یک سری پیشرفت ها را بر سر تخمین مستقل از فرد مدرن نشان می دهد و کیفیت سه بعدی به طور ویژه مزیت هایی را برای رمز گذاری شدت ارایه می کند . همچنین ما متوجه شده ایم که ترکیب دو بعدی و سه بعدی می تواند عملکرد تخمین را بویژه در زمانی تقویت نماید که کیفت ها برای هر نوع کمبود های دیگر جبران نمایند .